Predpisy v roku 2008

Číslo Názov predpisu
91/2008 Vestník MŽP SR Úplné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. vyhlášky č. 638/2007 Z. z. a vyhlášky č. 579/2008 Z. z.
2/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2007 zo 14. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dunajské ostrovy
3/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 8/2007 z 19. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pod Pajštúnom
4/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2007 z 21. novembra 2007, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Svodovský park
1/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2007 z 2. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Bisce
5/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 01/2008 o určení skupiny produktov a osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky - Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Ubytovacia služba
6/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 75/2007 - 1. 8. o vydaní novej zriaďovacej listiny Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
7/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 76/2007 - 1. 8. o vydaní štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
8/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 77/2007 – 1. 8. o územnej pôsobnosti regionálnych centier ochrany prírody ako organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
9/2008 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) - aktualizované k 01. 01. 2008
10/2008 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 geologického zákona - aktualizované k 01. 01. 2008
11/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) - aktualizované k 01. 01. 2008
12/2008 Vestník MŽP SR Zoznam osvedčení o výhradnom ložisku (vyhradený nerast) - aktualizované k 01. 01. 2008
13/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí – osvedčení o výhradnom ložisku (vydané bývalým MS SR alebo FM HSE)
14/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku
15/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska - aktualizované k 01. 01. 2008
16/2008 Vestník MŽP SR Zoznam platných prieskumných území k 01. 01. 2008
17/2008 Vestník MŽP SR Zoznam zrušených prieskumných území k 01. 01. 2008
18/2008 Vestník MŽP SR Zoznam autorizovaných osôb podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/2008 Vestník MŽP SR Záverečné správy schválené v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2007
20/2008 Vestník MŽP SR Informácia o vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky prijatých za mesiac júl 2007 až december 2007 týkajúcich sa životného prostredia
39/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 12. februára 2008 č. 19/2008 - 2.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre posudzovanie návrhov na zámenu pozemkov a ponúk na odkúpenie pozemkov v rámci predkupného práva štátu
41/2008 Vestník MŽP SR Cenník pre výpočet náhrady škody na rybách a ostaných vodných organizmoch
53/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 8/2007 z 19. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pod Pajštúnom
54/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2005 z 8. decembra 2005, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Podbanište
55/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 20. februára 2008 č. 23/2008 - 2.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre zoologické záhrady
56/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 21. apríla 2008 č. 37/2008 - 3.2., ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k smernici Ministerstva životného prostredia SR z 31. decembra 2004 č. 13/2004 - 6.3., ktorou sa upravujú Odvetvové technické normy životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR
68/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2007 z 20. marca 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený krajinný prvok Vápenický potok
73/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku
76/2008 Vestník MŽP SR Informácia o vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky prijatých za mesiac január 2008 až jún 2008 týkajúcich sa životného prostredia
87/2008 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. septembra 2008 č. 55/2008 – 1.8. o potvrdení existencie expertných poradných orgánov ministra životného prostredia Slovenskej republiky
88/2008 Vestník MŽP SR Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia podľa § 2 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.
89/2008 Vestník MŽP SR Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 740 z 15. októbra 2008 k návrhu Koncepcie geoparkov v Slovenskej republike
90/2008 Vestník MŽP SR Koncepcia geoparkov v Slovenskej republike
40/2008 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny (fyzické osoby) – aktualizované 09.01.2008
57/2008 Vestník MŽP SR Dohoda o spolupráci v oblasti výskumu a monitoringu životného prostredia medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied
21/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2008, z 18. januára 2008 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 8/2005 z 22. júna 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma
22/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2008 z 22. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Borovica v Spišskom Štvrtku
23/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 3/2008 z 22. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Lipa v Spišskom Bystrom
24/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2008 zo 7. januára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
25/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 9/2007 z 26. novembra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
26/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 10/2007 z 26. novembra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
27/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2008 zo dňa 7. januára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
28/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2008 z 1. februára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
29/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2008 z 1. februára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
30/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2/2008 o určení skupiny produktov a osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Tlačový papier
31/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 o určení skupiny produktov a osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Baliaci papier a vlnitá lepenka
32/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 4/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Nepálené murovacie materiály
33/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Drôtovo – kamenné konštrukcie
34/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 6/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Papier tissue a výrobky tissue
43/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 1/2008 z 1. januára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
44/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2007 z 10. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
45/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2007 z 10. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
47/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
35/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Dosky na báze dreva
36/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 8/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Pracie detergenty na textílie
37/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 9/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Náterové látky
38/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Prostriedky na zimnú údržbu
48/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2008 z 1. februára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
49/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 1/2008 z 25. februára 2008, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Driny
50/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2008 z 28. februára 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Mučínska jaskyňa a Vešeléniho jaskyňa
51/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2008 z 13. marca 2008, ktorou sa zrušuje ochrana niektorých chránených stromov v Prešovskom kraji
42/2008 Vestník MŽP SR Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
52/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 4/2008 z 10. marca 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
58/2008 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - fyzické osoby (stav k 22. 05. 2008)
59/2008 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – právnické osoby (stav k 22. 05. 2008)
60/2008 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – organizácie ochrany prírody a krajiny (stav k 22. 05. 2008)
75/2008 Vestník MŽP SR Medzinárodné dohovory s environmentálnym zameraním, ku ktorým Slovenská republika pristúpila, alebo pripravuje k nim pristúpenie (stav k 30. júnu 2008)
77/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzné právne predpisy uplatňované v environmentalistike stav k 30. júnu 2008)
61/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Deravá skala
62/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 4/2008 z 29. mája 2008, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Foráš
63/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 5/2008 zo 17. júna 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného strom u Pálfiho smrek
64/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2008 z 26. mája 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Malá drienčanská jaskyňa a Netopieria jaskyňa
65/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 6/2008 z 13. júna 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Hučivá diera, Elektrárenská jaskyňa, Komín, Jaskyňa v Skalke a Jaskyňa v Čube
66/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 7/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Skalniansky jaseň
67/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 8/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Mazgalická lipa
69/2008 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) – aktualizované k 01. 07. 2008
70/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) – aktualizované k 01. 07. 2008
71/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (vyhradený nerast) – aktualizované k 01. 07. 2008
72/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí – osvedčení o výhradnom ložisku (vydané bývalým MS SR alebo FM HSE) – aktualizované k 01. 07. 2008
74/2008 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska - aktualizované k 01. 07. 2008
78/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2/2008 z 8. júla 2008, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Čertova pec a Svoradova jaskyňa
79/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2008 z 30. júla 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kopec
80/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2008 z 1. augusta 2008, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Šarkanova diera
81/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2008 zo 7. júla 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Buk pri Jaseňovej skale
85/2008 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov radiálne plášte pre osobné automobily.
82/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 9/2008 zo 6. októbra 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy – Uloža
83/2008 Vestník MŽP SR Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2008 z 1. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Suchá dolina .
84/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2008 z 10. júna 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
86/2008 Vestník MŽP SR Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. októbra 2008 č. 5/2008-5.2 o podmienkach a postupoch pri poskytovaní finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 6 – Technická pomoc v programovom období 2007 – 2013
46/2008 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.