Platba za materiál súkromnou kartou zamestnanca

Ako správne zaúčtovať platbu za materiál, ktorú uhradil zamestnanec svojou súkromnou platobnou kartou. Môže sa zaúčtovať aj DPH z tejto platby?

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 28. 4. 2014


Pre uplatnenie nároku na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nie je rozhodujúci spôsob platenia (vlastnou alebo firemnou kartou), ale skutočnosť, či dodávateľovi vznikla daňová povinnosť, či prijaté tovary a služby použije platiteľ dane na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ a či v súlade s § 51 zákona má faktúru od dodávateľa, platiteľa dane, so zákonnými náležitosťami. Obdobné platí aj pre pohľad zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v súvislosti so zahrnutím výdavku (nákladu) za platbu za materiál do daňových výdavkov. Nie je totiž dôležitá forma úhrady, ale preukázateľnosť, že predmetný výdavok súvisí s dosahovaním, udržaním a zabezpečením príjmu.Existujú i názory  v praxi, že nárok na odpočítanie DPH nevzniká. Je však  nutné upozorniť, že úhrada zamestnancom nie je relevantná, ak ide o tovar na firemné účely. Správca dane môže napadnúť,  že ide o súkromné využitie, resp. nezákonnú daňovú opritmalizáciu. Keďže dôkazné bremeno znáša daňovn ík, neodporúčame tieto nákupy kartou zamestnanca robiť frekventovane. 

Z pohľadu účtovníctva vzniká záväzok voči zamestnancovi, pričom doklad deklarujúci nakúpenie materiálu musí mať (pre účely odpočítania DPH) všetky náležitosti daňového dokladu (§ 74 zákona o DPH), ale i účtovného dokladu (§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Účtovanie:

1. Vznik nákladu za uhradený materiál súvzťažne so vznikom pohľadávky voči zamestnancovi: 501 (111), 343/333

2. Refundácia peňažných prostriedkov zamestnancovi z bankového účtu, resp. pokladnice a zánik pohľadávky vedenej voči nemu: 333/221 (211).

Poznámka redakcie: 

§ 49 až § 51  zákona č. 222/2004 Z. z.
§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z.

Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené