Dar prijatý neziskovou organizáciou

Ako sa účtuje v neziskovej organizácii prijatý dar a aký je dosah na základ dane z príjmov?

Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 13. 7. 2015Darovanie všeobecne definuje § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná len vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci ihneď pri darovaní.

Ak predmetom daru je vec, darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Bezplatnosť daru znamená, že darca nesmie očakávať žiadnu protihodnotu za poskytnutý dar. Darca však môže stanoviť účel použitia daru.

Žiadny predpis presne nedefinuje, čo má obsahovať darovacia zmluva. Vzhľadom na to, že v danom prípade predmetom daru nie je nehnuteľnosť, darovacia zmluva nemusí byť písomná. Aj napriek tomu je vhodné ju uzatvoriť písomne, hoci aj len preto, aby škola vedela preukázať nadobudnutie finančných prostriedkov či iných vecí. Písomná zmluva by mala obsahovať označenie, že ide o darovaciu zmluvu, ďalej údaj o zmluvných stranách (darca a obdarovaný), popis predmetu daru, prípadne účel, na ktorý sa má dar použiť, a podpis zmluvných strán. 

Účtovníctvo

Vychádzajúc z ustanovenia § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka má povinnosť odpisovať majetok. Účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Z postupov účtovania pre neziskové organizácie vyplýva, že majetok sa odpisuje:

  1. podľa času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej jednotky, alebo
  2. podľa uskutočnených výkonov.

Ak sa vlastnícke právo k veciam nadobúda iným spôsobom ako prevzatím veci (zápisom do katastra nehnuteľností), o majetku účtuje a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa. Pre určenie výšky odpisu je nutné zohľadniť skutočnosť, kedy došlo na základe zmluvy k odovzdaniu nehnuteľnosti do užívania obdarovanému. Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

Obdarovaný nadobúda majetok bezodplatne, preto ho vo svojom účtovníctve ocení reprodukčnou obstarávacou cenou nadväzujúc na inštitút § 25 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Reprodukčnou obstarávacou cenou je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje (cena, za ktorú by sa dal majetok obstarať na bežnom trhu).

Z uvedeného vyplýva, že nezisková organizácia ako obdarovaný odpisuje darovaný majetok podľa vlastného odpisového plánu a pri zostavení odpisového plánu vychádza z reprodukčnej obstarávacej ceny. 

Por. č.

Účtovné prípady

MD

D

 

Účtovanie o peňažnom dare:

 

 

1.

Prijatý peňažný dar

211

648

 

Účtovanie o nepeňažnom dare:

 

 

1.

Prijatý nepeňažný dar – hmotný majetok

042

384

2.

Zaradenie do užívania

021

042

3.

Odpisy

551

081

4.

Zúčtovanie časového rozlíšenia

384

648

Daň z príjmov

Nadväzujúc na inštitút § 12 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane nie je príjem získaný darovaním. V zmysle uvedeného ustanovenia peňažný i nepeňažný dar v neziskovej organizácii nevstupuje do základu dane z príjmov právnických osôb.

Poznámka redakcie: 

§ 12 zákona č. 595/2003 Z. z.

Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.