5. OTESTUJTE SA: Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. januára 2016 (2. časť)

Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť viacero legislatívnych zmien v oblasti sociálneho poistenia a v oblasti aktívnych opatrení pre trh práce, ktoré sú už v súčasnosti schválené Národnou radou Slovenskej republiky a niektoré aj podpísané prezidentom Slovenskej republiky. Pre bežného človeka je vcelku ťažké sa v nich orientovať, keďže sú, najmä tie v oblasti sociálneho poistenia, roztrúsené vo viacerých návrhoch osobitných právnych predpisov, ktoré na prvý pohľad so sociálnym poistením nemajú nič spoločné.

Autori: JUDr. Martina Šagiová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 4. 2018
Dátum publikácie: 3. 2. 2016
Prameň:
Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2016 / DÚPP - 4-5/2016
Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2016 / PaM - 1/2016
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Sociálna pomoc; Sociálna starostlivosť


Obsah

tt_ano-nie.jpgOtestujte sa:

1. Na aké maximálne možné dlhé obdobie bude možné vydať povolenie na zamestnanie?

a) na 2 roky s možnosťou opätovného predĺženia
b) na 5 rokov bez možnosti opätovného predĺženia
c) na 5 rokov s možnosťou opätovného predĺženia

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

2. Odkedy bude možné považovať kurz v autoškole za vzdelávanie a prípravu na trh práce pre účely služieb zamestnanosti?

a) od 1. januára 2016
b) už to je možné
c) vzhľadom na to, že ide o neakreditovaný kurz, nebude to možné

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

3. V čom spočíva rozdiel medzi príspevkom na presťahovanie za prácou a príspevkom na podporu mobility za prácou?

a) len v predĺžení možnosti ho poberať, v zmene podmienky pobytu a v zmene podmienky vzdialenosti nového miesta pobytu od pôvodného trvalého pobytu
b) len v predĺžení možnosti ho poberať, v zmene podmienky pobytu, v zmene podmienky vzdialenosti nového miesta pobytu od pôvodného trvalého pobytu a vo zvýšení maximálnej možnej sumy
c) v predĺžení možnosti ho poberať, vo zvýšení maximálnej možnej sumy, v zmene podmienky pobytu, v zmene podmienky vzdialenosti nového miesta pobytu od pôvodného trvalého pobytu, ako aj v skrátení lehoty na podanie žiadosti

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

4. Kto zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam najmenej rozvinutých okresov?

a) Ministerstvo dopravy, výstavby a re­gionálneho rozvoja Slovenskej republiky
b) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
c) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

5. Aký je rozdiel medzi odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných a odvodovou úľavou pre nezamestnaných z najmenej rozvinutých regiónov?

a) v období, počas ktorého je možné úľavu uplatniť
b) v podmienke trvalého pobytu v naj­menej rozvinutom okrese a dĺžke evidencie na úrade práce pred uplatnením úľavy
c) v podmienke maximálneho mož­ného dosahovaného príjmu takéhoto zamestnanca

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

6. Je možné odvodovú úľavu kombinovať s inými opatreniami na podporu zamestnanosti?

a) áno
b) nie

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

7. V akom právnom vzťahu bude môcť športovec vykonávať športovú činnosť?

a) len na základe pracovného pomeru
b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu v rezortnom športovom stredisku, v právnom vzťahu obdobnom pracovnému pomeru na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba
c) len na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

8. Odkedy sa bude na každého športovca plne vzťahovať sociálne poistenie, resp. zabezpečenie?

a) od 1. januára 2016
b) od 1. januára 2019
c) už sa na nich sociálne poistenie, resp. zabezpečenie vzťahuje

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

9. Do akej výšky príjmu nevznikne športovcovi, ktorý vykonáva svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba, povinné sociálne poistenie?

a) do 67 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (pre rok 2016 je to 574,86 €)
b) do 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (pre rok 2016 je to 429 €)
c) do výšky minimálnej mzdy

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

10. Kto bude môcť podstúpiť dobrovoľnú vojenskú prípravu?

a) len muži
b) len občan Slovenskej republiky (muži aj ženy)
c) každá fyzická osoba

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

11. Ktorými dávkami sociálneho poistenia bude krytá osoba počas dobrovoľnej vojenskej prípravy a pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh aktívnych záloh?

a) všetkými dávkami sociálneho poistenia
b) len dávkami dôchodkového poistenia
c) dávkami úrazového poistenia a toto obdobie sa im bude rátať do obdobia dôchodkového poistenia na nárok na dôchodkové dávky

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

12. Na koho sa predmetné opatrenie vzťahuje?

a) na všetky vdovy a vdovcov
b) na vdovy a vdovcov, ktorí ovdoveli do 31. decembra 2003
c) len na vdovy, ktoré ovdoveli pred 1. januárom 2004

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

13. Od akého dňa sa začne opätovne vyplácať pozostalostný dôchodok vdov a vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004?

a) spätne, odkedy sa im prestal vyplácať pozostalostný dôchodok
b) spätne od 1. januára 2004
c) odo dňa splnenia podmienok opätovného nároku na pozostalostný dôchodok, resp. jeho výplatu, najskôr však od 1. januára 2016

>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši) 

Autor: JUDr. Martina Šagiová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené