Vývoj sadzieb dane z pridanej hodnoty v SR od roku 1993

V tomto článku vám prinášame prehľad sadzieb dane z pridanej hodnoty od r. 1993 až po súčasnosť.

Autori: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 22. 5. 1992
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 5. 11. 2007
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2007
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Ústavné právo / EU / Integračné smernice


Prvá právna úprava dane z pridanej hodnoty v SR, ktorú predstavoval zákon č. 222/1992 Zb., zaviedla v SR základnú 23 % a zníženú 6 % sadzbu DPH. Zníženej sadzbe dane podliehali stavebné práce, prevod a nájom nehnuteľností, nájom osobných automobilov, vybrané tovary podľa číselných kódov Colného sadzobníka (potraviny, energie, farmaceutické výrobky, tlač, zdravotnícke pomôcky) a služby podľa klasifikácie produkcie vyhlásenej Štatistickým úradom SR (služby v poľnohospodárstve, opravy, ubytovacie služby, služby jedální, vybrané druhy dopravy, právne, architektonické a ďalšie).

Od 1. januára 1996 bol uvedený zákon nahradený zákonom č. 289/1995 Z. z., ktorý bol trinásťkrát novelizovaný. Okrem mnohých úprav zákona o dani z pridanej hodnoty boli niekoľkokrát upravované i sadzby dane (pozri tabuľku).

V rámci harmonizácie legislatívy so smernicami EÚ boli od roku 2002 schválené ďalšie novely zákona o DPH, ktorými už pred vstupom SR do EÚ dochádzalo k postupnej príprave začlenenia do jednotného európskeho vnútorného trhu. S účinnosťou od 1. 1. 2004 bola zavedená jedna sadzbu dane 19 %, t. j. stalo sa tak ešte pred účinnosťou zákona č. 222/2004 Z. z., ktorý nadobudol platnosť od 1. 5. 2004 (dňom vstupu SR do EÚ).

K opätovnému zavedeniu zníženej sadzby dane (10 %) došlo k 1. 1. 2007 na základe novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z., pričom jej použitie je obmedzené na lieky, farmaceutické výrobky a vybraný zdravotnícky tovar podľa číselných kódov Spoločného colného sadzobníka [Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení neskorších zmien]. Od 1. 1. 2008 je znížená sadzba DPH zavedená aj na knihy vrátane brožúr.

Sadzba DPH (%)

R O K


1993

1994


1995


1996


1997


1998

1999


2000


2001


2002


2003


2004


2005


2006


2007


2008

Do
31. 7.  

Od
1. 8.  

Do
30. 6.  

Od
1. 7.  


základná


23


23


25


25


23


23


23


23


23


23


23


23


20


19


19


19


19


19


znížená


5


5


6


6


6


6


6


6


10


10


10


10


14

10


10


Zákon o DPH č.


222/1992 Zb.          od 1. 8. 1995  289/1995 Z. z.                                                             od 1. 5. 2004 – 222/2004 Z. z.

Poznámka redakcie: § 27 zákona č. 222/2004 Z. z.

Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené