Personálny lízing

Personálny lízing predstavuje novú formu získavania zamestnancov, ktorá sa začína udomácňovať aj na našom pracovnom trhu. Rozvoj podnikateľskej sféry na Slovensku, rozmach slovenskej ekonomiky v období vstupu Slovenska do Európskej únie a nedostatok kvalitných služieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov núti zamestnávateľov hľadať pracovné sily najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náboru, výberu, investovania do prípravy zamestnancov, do ich vzdelávania a udržiavania ich odbornej úrovne. 

Autori: JUDr. Anna Jendralová JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2005
Dátum publikácie: 18. 1. 2006
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2006 / PMPP - 3/2006
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / PersonalistikaPersonálny lízing predstavuje novú formu získavania zamestnancov, ktorá sa začína udomácňovať aj na našom pracovnom trhu. Rozvoj podnikateľskej sféry na Slovensku, rozmach slovenskej ekonomiky v období vstupu Slovenska do Európskej únie a nedostatok kvalitných služieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov núti zamestnávateľov hľadať pracovné sily najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náboru, výberu, investovania do prípravy zamestnancov, do ich vzdelávania a udržiavania ich odbornej úrovne. 

Personálny lízing znamená prenájom pracovných síl, využívanie cudzích ľudských zdrojov. 

Podmienky pre rozvoj personálneho lízingu vytvoril zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý zaviedol inštitút „agentúry dočasného zamestnávania“. Ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá zamestnáva občanov v pracovnom pomere (ďalej len „dočasní zamestnanci“) za účelom ich dočasného pridelenia na výkon práce k inému zamestnávateľovi (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ“).  

Agentúra dočasného zamestnávania môže vyberať od užívateľského zamestnávateľa za poskytnutie dočasných zamestnancov úhradu v dohodnutej výške. Od dočasného zamestnanca sa poplatok za dočasné pridelenie nevyberá.  

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva na základe žiadosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny najviac na obdobie piatich rokov. Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje okrem názvu a sídla aj druh ekonomickej činnosti, obdobie, na ktoré bolo povolenie vydané, územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť a okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných zamestnancov.  

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná poskytovať dočasnému zamestnancovi ochranu podľa Zákonníka práce a zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, a to pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania. Poskytovanie ochrany dočasnému zamestnancovi kontrolujú inšpektori práce v súlade so zákonom č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce v platnom znení. Ďalej je povinná umožniť prístup dočasnému zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho dočasným pridelením k užívateľskému zamestnávateľovi, umožniť dočasnému zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov zabezpečuje ochranu osobných údajov dočasného zamestnanca. 

Služby agentúr dočasného zamestnávania využíva čoraz viac zamestnávateľov, pretože personálny lízing predstavuje pre nich možnosť flexibilne meniť počet využívaných zamestnancov podľa momentálnych potrieb, znižovanie režijných a mzdových nákladov, prenesenie zodpovednosti za nábor a výber vhodných zamestnancov, za personálnu administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov, za mzdovú administratívu, za riešenie problémov spojených s potrebou náhrady alebo zastúpenia pridelených zamestnancov. Výhodou je aj to, že využívaného zamestnanca možno neskôr prijať do interného stavu zamestnancov. 

Obsah právnych vzťahov medzi agentúrou dočasného zamestnávania, užívateľským zamestnávateľom a dočasným zamestnancom, ako aj podmienky dočasného pridelenia právne upravuje Zákonník práce. Za rovnakých podmienok ako agentúra dočasného zamestnávania môže aj samotný zamestnávateľ prideliť svojich zamestnancov dočasne k inému zamestnávateľovi, ktorým môže byť právnická alebo aj fyzická osoba. 

Medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom vzniká obchodnoprávny vzťah, ktorý sa zakladá obchodnou zmluvou upravenou Obchodným zákonníkom. Rovnaká forma právneho vzťahu sa uplatňuje aj v prípade, že sa realizuje dočasné pridelenie medzi dvomi zamestnávateľmi, z ktorých aspoň jeden je právnickou osobou. Ak si dočasne prideľujú zamestnancov dvaja zamestnávatelia – fyzické osoby, vzniká občianskoprávny vzťah. Vzájomné práva a povinnosti by mali títo partneri dojednať v zmluve podľa Občianskeho zákonníka. 

Vzor  

Zmluva
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

1.    Užívateľský zamestnávateľ: ............................................................
so sídlom: ..........................................................................................
v zastúpení: .......................................................................................
IČO: ...................................................................................................
DIČ: ...................................................................................................
bankové spojenie: .............................................................................
číslo účtu: ..........................................................................................
spoločnosť zapísaná Obchodným registrom Okresného súdu ..............................,
oddiel ............ , vložka číslo ......................  

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

2.    Agentúra dočasného zamestnávania: .......................................................
so sídlom: ......................................................................................................
v zastúpení: ...................................................................................................
IČO: ...............................................................................................................
DIČ: ...............................................................................................................
bankové spojenie: .........................................................................................
číslo účtu: ......................................................................................................
spoločnosť zapísaná Obchodným registrom Okresného súdu ......................,
oddiel ............ , vložka číslo ......................  

(ďalej len „dodávateľ“) 

Čl. 1
Predmet zmluvy
 

Predmetom zmluvy je personálny lízing, ku ktorému je dodávateľ oprávnený podľa výpisu z obchodného registra.  

Počet dočasných zamestnancov dodávateľ zabezpečí podľa požiadaviek objednávateľa v pozícii – výrobný robotník – zabezpečenie pomocných prác vo výrobnej prevádzke.  

Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané služby zaplatí dodávateľovi odmenu podľa ustanovení tejto zmluvy a dodatkov k tejto zmluve. 

Čl. 2
Spôsob vykonávania prác 

1.    Práce špecifikované v čl. 1 bude dodávateľ vykonávať prostredníctvom osôb, ktoré sú jeho zamestnancami.  

2.    Požadovaný počet dočasných zamestnancov a termín výkonu práce objednávateľ zadá vopred a prípadné zmeny bude objednávať podľa potreby faxovou, e-mailovou, resp. telefonickou objednávkou. V prípade faxovej alebo e-mailovej objednávky je potrebné jej príjem telefonicky odsúhlasiť s dodávateľom. Vykonanie služieb bude potvrdzovať objednávateľ na dodacích listoch pre dodávateľa. Na dodacích listoch potvrdí meno zamestnanca, dátum práce a počet odpracovaných hodín. 

3.    Dodávateľ zabezpečí dočasných zamestnancov podľa dohodnutých kritérií na vykonávanie tejto práce, a to najneskôr do 48 hodín od doručenia objednávky.  

4.    Objednávateľ v prípade potreby zmeny počtu dočasných zamestnancov oproti potvrdenej objednávke písomne oznámi dodávateľovi zmenu najneskôr tri dni pred jej účinnosťou. Uvedené platí v prípade doobjednania počtu zamestnancov, resp. stornovania dočasných zamestnancov.  

5.    Prácu dočasných zamestnancov bude riadiť objednávateľ. Dočasní zamestnanci sú pri výkone práce povinní riadiť sa pokynmi objednávateľa. 

Čl. 3
Termín vykonania prác 

Zmena v potvrdenej objednávke ohľadne termínu, času nástupu dočasných zamestnancov na výkon práce alebo zmena ich počtu je možná so súhlasom oboch strán. 

Čl. 4
Cena a spôsob fakturácie 

1.    Objednávateľ a dodávateľ sa v súlade so zákonom o cenách dohodli na nasledovnej cene za plnenie predmetu zmluvy:  

za dočasného zamestnanca ............................... Sk/ hod. 

2.    V cene je zahrnutá: hodinová mzda dočasného zamestnanca a úhrada za dočasné
pridelenie dočasného zamestnanca. 

3.    Podkladom pre výpočet fakturovanej ceny bude doklad o skutočne odpracovaných hodinách potvrdený zástupcom objednávateľa a odovzdaný do troch pracovných dní po skončení mesiaca, kópia ktorého bude prílohou k faktúre.
Na základe dokladu o potvrdených odpracovaných hodinách vystaví dodávateľ mesačnú faktúru.  

4.    Faktúra je splatná do 15 pracovných dní od doručenia faktúry.  

5.    Dodávateľ si môže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú platbu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

Čl. 5
Ďalšie ustanovenia 

1.    Dodávateľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať plnenie zmluvy tak, že pracovné miesta bude obsadzovať dočasnými zamestnancami, ktorí absolvovali školenie BOZP, PO podľa platných právnych predpisov a sú manuálne zruční na danú pozíciu.  

2.    Dodávateľ určí kontaktnú osobu zodpovednú za prácu vykonávanú zamestnancami pri dočasnom pridelení, za riešenie problémových situácií vzniknutých na pracoviskách objednávateľa a za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.  

3.    Dodávateľ bude každého dočasného zamestnanca vybraného pre objednávateľa inštruovať o charaktere práce, nárokoch na vykonávanú prácu, dochádzke, o pokynoch bezpečnostnej služby a pod. 

4.    Objednávateľ vytvorí zodpovedajúce podmienky pre prácu dočasných zamestnancov v priestoroch pracoviska.  

5.    Objednávateľ zabezpečí pre dočasných zamestnancov príslušné ochranné pracovné prostriedky.  

6.    Objednávateľ sa zaväzuje prideľovať dočasným zamestnancom prácu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie alebo život.  

7.    Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby dočasní zamestnanci zachovávali mlčanlivosť o informáciách, ktoré získajú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

8.    Dodávateľ nesie pracovnoprávnu zodpovednosť dočasným zamestnancom. 

9.    Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dočasnými zamestnancami objednávateľovi. V prípade vzniku škody spôsobenej dočasnými zamestnancami je objednávateľ povinný spísať škodovú zápisnicu a odovzdať ju do 24 hod. dodávateľovi. 

10.    Objednávateľ má právo požiadať o výmenu dočasného zamestnanca zabezpečujúceho objednanú činnosť v zmysle tejto zmluvy i bez udania dôvodu. 

11.    V prípade, že objednávateľ požiada o výmenu dočasného zamestnanca, dodávateľ sa zaväzuje uvedeného zamestnanca vymeniť najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti o výmenu. Svoj záväzok výmeny zamestnanca splní dodávateľ dňom nástupu nového dočasného zamestnanca do práce u objednávateľa. 

12.    V prípade, že niektorý zo zamestnancov dodávateľa nebude môcť vykonávať prácu v zmysle tejto zmluvy, resp. že výkon svojej práce ukončí skôr než je doba, na ktorú bol pridelený k objednávateľovi, je dodávateľ povinný nahradiť takéhoto zamestnanca novým zamestnancom najneskôr do dvoch pracovných dní od nahlásenia objednávateľom. 

Čl. 6
Záverečné ustanovenia 

1.    Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť výlučne vo forme písomného dodatku k zmluve po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.  

2.    Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

3.    Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.  

4.    Akékoľvek porušenie zmluvných podmienok ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou okamžitého odstúpenia od zmluvy. 

5.    Zmluva je napísaná v 2 exemplároch po jednom pre každú zo zmluvných strán.  

6.    Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

7.    Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia zmluvy sú im jasné, zrozumiteľné a že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok pre obe zmluvné strany. 


V ....................... dňa ..................  


    ..............................................     ..............................................
    objednávateľ                                   dodávateľ 

Vzor 


Zmluva
o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce
u iného zamestnávateľa 

Zmluvné strany: 

Zamestnávateľ:    ...............................................
Adresa:    ...............................................
Zastúpený:    ...............................................
IČO:    ...............................................
DIČ:    ...............................................
Bankové spojenie:    ...............................................
Číslo účtu:    ............................................... 

Okresný úrad ..................................., číslo živnostenského registra ......................... 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

Dočasný zamestnávateľ: .............................................
Adresa: ..........................................................................
Zastúpený: .....................................................................
IČO: ...............................................................................
DIČ: ...............................................................................
Bankové spojenie: .........................................................
Číslo účtu: ..................................................................... 


Okresný úrad ..................................., číslo živnostenského registra ......................... 


(ďalej len „užívateľský zamestnávateľ“) 


uzatvárajú v zmysle § 58 Zákonníka práce§ 43 a nasl. Občianskeho zákonníka
túto zmluvu o dočasnom pridelení zamestnancov 


Čl. 1
Predmet zmluvy 

1.    Zamestnávateľ prideľuje užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce  

  • nasledovného zamestnanca po dohode s ním:  

meno, priezvisko, titul ..........................................................
rodné číslo zamestnanca .....................................................
deň nástupu zamestnanca ...................................................
miesto výkonu práce ............................................................
druh vykonávanej práce .......................................................
týždenný fond pracovného času ........................................... 

  • resp. nasledovných zamestnancov uvedených v prílohe č.1 po dohode s nimi. 

2.    Doba dočasného pridelenia je od .................................... do .......................... . 

Čl. 2
Mzdové podmienky zamestnanca 

Mzdové podmienky zamestnanca, resp. zamestnancov, sú nasledovné: 

a)    mesačná mzda 

b)    mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas 

c)    mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok 

d)    mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a prácu v noci 

e)    odmena za pracovnú pohotovosť. 

Čl. 3
Povinnosti a práva užívateľského zamestnávateľa
voči pridelenému zamestnancovi 

1.    Užívateľský zamestnávateľ je povinný: 

a)    vytvárať priaznivé a zdraviu neškodné pracovné podmienky, 

b)    v súlade s čl. 1 tejto zmluvy prideľovať zamestnancovi prácu podľa dohodnutého druhu práce, 

c)    pred začatím výkonu práce oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi u neho platnými, 

d)    v prípade, ak to druh práce vyžaduje, zaškoliť zamestnanca v obsluhe technických zariadení a vybaviť ho potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 

e)    v prípade, že zamestnanec utrpí pri výkone práce pracovný úraz, splniť všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci, resp. ošetrenie podľa potreby konkrétnej situácie, 

f)    poskytnúť zamestnancovi všetky výdavky podľa zákona o cestovných náhradách, ak je vyslaný na pracovnú cestu s jeho súhlasom. 

2.    Užívateľský zamestnávateľ má právo: 

a)    rozvrhnúť pracovný čas podľa vlastnej potreby, 

b)    vydávať pokyny k práci a kontrolovať výkon práce, 

c)    vyslať zamestnanca s jeho súhlasom na dobu nevyhnutnej potreby na pracovnú cestu, 

d)    nariadiť zamestnancovi výkon práce nadčas v rozsahu najviac 150 hodín v kalendárnom roku, 

e)    nariadiť zamestnancovi prácu vo sviatok v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, 

f)    nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky na zotavenie, 

g)    zaviazať zamestnanca mlčanlivosťou o informáciách a skutočnostiach, s ktorými príde do styku počas výkonu práce. 

3.    Užívateľský zamestnávateľ nemôže: 

a)    robiť voči zamestnancovi v dobe pridelenia právne úkony v mene zamestnávateľa, ktorý ho dočasne pridelil, 

b)    uzatvoriť so zamestnancom v dobe dočasného pridelenia žiaden druh pracovnoprávneho vzťahu. 

Čl. 4
Povinnosti a práva zamestnávateľa 

1.    Povinnosťou zamestnávateľa voči zamestnancovi v dobe dočasného pridelenia je: 

a)    vyplácať mzdu, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, vo sviatok a za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a prácu v noci, náhradu mzdy, odmenu za pracovnú pohotovosť, cestovné náhrady a prípadne iné plnenia, ktoré mu prináležia z tejto zmluvy a z platného pracovného pomeru, 

b)    plniť povinnosti platiteľa jednotlivých druhov poistenia podľa osobitných predpisov, 

c)    plniť povinnosti platiteľa dane z príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti, 

d)    uhradiť prípadnú škodu, ktorá mu bola preukázateľne spôsobená u užívateľského zamestnávateľa. 

2.    Zamestnávateľ voči užívateľskému zamestnávateľovi v dobe pridelenia zodpovedá za:  

a)    komplexné a včasné splnenie povinností voči zamestnancovi v zmysle bodu 1. tohto článku a ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru zamestnanca, 

b)    uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, príp. podpísanie potvrdenia o prevzatí zverených predmetov, ak o to užívateľský zamestnávateľ pred uzatvorením tejto zmluvy požiada, a to s účinnosťou od prvého dňa doby, na ktorú sa zamestnanec prideľuje, 

c)    konečné vysporiadanie škody v zmysle Zákonníka práce vzniknutej tak zo strany zamestnanca, ako aj zo strany užívateľského zamestnávateľa na základe dokumentácie o jej vzniku neodkladne predloženej užívateľským zamestnávateľom. 

Čl. 5
Povinnosti dočasného zamestnávateľa voči zamestnávateľovi 

1.    Užívateľský zamestnávateľ je vo vzťahu k zamestnávateľovi povinný poskytovať súčinnosťpri plnení povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, konkrétne:  

a)    písomne predložiť náplň práce dočasného zamestnanca ešte pred jeho pridelením na dohodnutú prácu u užívateľského zamestnávateľa, 

b)    viesť písomnú evidenciu dochádzky zamestnanca do práce a výkaz o skutočne vykonanej práci a pravidelne mesačne, v prvý, resp. iný ............. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca odovzdať tento zamestnávateľovi, 

c)    informovať zamestnávateľa o všetkých opodstatnených výhradách voči zamestnancovi, resp. upozorniť ho včas na neospravedlnenú absenciu zamestnanca, resp. iné dôvody nespokojnosti so zamestnancom. 

2.    Pred uplynutím doby, na ktorú je dočasné pridelenie zamestnanca dojednané, môže užívateľský zamestnávateľ odmietnuť prideľovanie práce zamestnancovi a požadovať jeho vrátenie zamestnávateľovi len pri splnení podmienok a z dôvodov uvedených pre skončenie pracovného pomeru v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce, ako aj v prípadoch uvedených v čl. 7 tejto zmluvy. 

3.    Užívateľský zamestnávateľ je povinný uhradiť zamestnávateľovi náklady preukázané na základe výkazu o skutočne vykonanej práci, konkrétne: 

a)    mzdové nároky patriace zamestnancovi v zmysle čl. 2 tejto zmluvy, 

b)    náhradu mzdy pri čerpaní dovolenky na zotavenie, pri prekážkach v práci,  

c)    sumu poistného na príslušné poistenia v zmysle platných predpisov z nákladov zamestnávateľa, 

d)    príslušnú časť vynaloženú zamestnávateľom v zmysle § 152 Zákonníka práce na zabezpečenie stravovania zamestnanca, 

e)    príslušnú sumu, ktorú zamestnávateľ z objemu hrubej mzdy zamestnanca odvádza do sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v platnom znení, 

f)    škodu, resp. finančné postihy a sankcie v prípade, ak spôsobí zamestnávateľovi nemožnosť plnenia, príp. oneskorené plnenie voči príslušným orgánom, ktorých dôsledkom je škoda, finančný postih, resp. sankcia. 

Čl. 6
Spôsob fakturácie 

1.    Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluva a výkazy o odpracovaných hodinách zamestnanca, ktorého kópiu zamestnávateľ priloží k faktúre. 

2.    Zamestnávateľ bude fakturovať mzdové náklady najneskôr do troch dní po obdržaní výkazov od užívateľského zamestnávateľa.  

3.    Faktúra je splatná do 10 dní od doručenia užívateľskému zamestnávateľovi. Úrok z omeškania predstavuje 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet zamestnávateľa. 

4.    V prípade, že užívateľský zamestnávateľ neuhradí faktúru v lehote podľa predchádzajúceho odseku, môže to byť dôvod pre okamžité zrušenie zmluvy zo strany zamestnávateľa. 

Čl. 7
Možnosti vypovedania zmluvy a odstúpenia od zmluvy 

1.    Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede zmluvy. 

2.    Opakované porušenie zmluvných podmienok ktoroukoľvek zo strán sa považuje za dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy. Poškodená zmluvná strana je povinná písomne upozorniť na porušenie zmluvných podmienok druhú stranu, ktorá má povinnosť do troch pracovných dní od doručenia závadný stav odstrániť. Neodstránenie závadného stavu, rovnako ako aj opakované porušovanie zmluvných podmienok, môže byť dôvodom na jednostranné odstúpenie od zmluvy. 

Za opakované porušovanie zmluvných podmienok sa považuje stav, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší zmluvné podmienky najviac trikrát.  

Čl. 8
Platnosť a účinnosť zmluvy 

1.    Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

2.    Zmluva je účinná dňom nástupu zamestnanca, resp. zamestnancov do práce u užívateľského zamestnávateľa podľa čl. 1 a jej účinnosť končí posledným dňom doby pridelenia zamestnanca podľa čl. 1. 

3.    Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.  

4.    Písomný doklad o náplni práce je súčasťou tejto zmluvy a v prípade, že súčasťou dočasného pridelenia je uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, resp. písomné potvrdenie o prevzatí zverených predmetov, sú kópie uvedených dokumentov tiež prílohou tejto zmluvy. 

V …………………………. dňa ........................... 


    ....................................................    .................................................... 

    zamestnávateľ                        užívateľský zamestnávateľ 

Zamestnancovi, vykonávajúcemu pre zamestnávateľa prácu na základe pracovnej zmluvy, sa dočasným pridelením mení obsah pracovného pomeru v podstatných náležitostiach ako miesto výkonu práce, prípadne druh práce. Podmienkou pre dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi je písomná dohoda o dočasnom pridelení medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorej obsahom je najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a doba, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Ak ide o zamestnanca, ktorého prijíma do pracovného pomeru agentúra dočasného zamestnávania za účelom dočasného pridelenia, pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom musí obsahovať rovnaké náležitosti, aké sú obsahom písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom nevzniká pracovný pomer, dochádza len k preneseniu niektorých zamestnávateľských oprávnení z pôvodného zamestnávateľa na dočasného zamestnávateľa. Dočasný zamestnávateľ ukladá pridelenému zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa však nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa, napríklad nemôžu ho preradiť na inú prácu, skončiť s ním pracovný pomer a pod.  

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť rovnako priaznivé ako u zamestnancov užívateľského zamestnávateľa, ktorí vykonávajú alebo by vykonávali rovnakú prácu ako dočasne pridelený zamestnanec s prihliadnutím na kvalifikáciu a dĺžku odbornej praxe. Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sa rozumejú pracovný čas, mzdové podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov, ochrana materstva a ochrana rodičov a právo na kolektívne vyjednávanie, prístup k sociálnym službám a k vzdelávaniu rovnako ako vlastných zamestnancov. O pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania na svojich pracoviskách poskytuje užívateľský zamestnávateľ informácie zamestnávateľovi a agentúre dočasného zamestnávania. 

Mzdové podmienky však nemusia byť rovnako priaznivé u zamestnanca prideleného agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u užívateľského zamestnávateľa menej ako šesť mesiacov a v prípade odmeňovania zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania medzi dvoma vyslaniami, prípadne ak je pre dočasne prideleného zamestnanca zabezpečená primeraná ochrana v rámci kolektívnej zmluvy. 

Ak zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania uhradili zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak. 

Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením zo strany niektorého z účastníkov právneho vzťahu dočasného pridelenia na základe dohodnutých podmienok. 

Vzor 

Dohoda
o dočasnom pridelení na výkon práce k inému zamestnávateľovi 

uzatvorená podľa § 58 ods. 3 Zákonníka práce 

Čl. I
Zmluvné strany 

Zamestnávateľ:    ..........................................................
adresa: .........................................................................
IČO: .............................................................................
zastúpený: ................................................................... 

a 

Zamestnanec: ................................................................
bydlisko: ........................................................................
dátum narodenia: ...........................................................
číslo občianskeho preukazu: .......................................... 

Čl. II
Užívateľský zamestnávateľ 

Zamestnanec bude dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi ................. 

........................................................................................ . 

Čl. III
Druh práce 

Zamestnanec bude vykonávať u užívateľského zamestnávateľa nasledovnú prácu ...........
................................................................................................................... (uviesť konkrétny druh práce; ak sa predpokladá, že u prideleného zamestnávateľa bude vykonávať aj iné práce nad rámec uzavretej pracovnej zmluvy, musí tieto práce v dohode o dočasnom pridelení uviesť). 

Čl. IV
Miesto výkonu práce 

Miestom dočasného výkonu práce je ........................................................................... 

 (uviesť obec, organizačnú jednotku, napr. pracovisko, stavba, prevádzky v podniku alebo inak určiť miesto, kde sa bude práca vykonávať). 

Čl. V
Doba dočasného pridelenia 

Dočasné pridelenie na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi vzniká dňom ............................................................. a uzatvára sa na dobu ................................. (napr. 3 mesiace alebo do určitého dátumu, napr. do 31. 7. 2005). 

Čl. VI
Mzdové podmienky 

Mzdu podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej s prideľujúcim zamestnávateľom, ako aj náhradu mzdy bude zamestnancovi po dobu dočasného pridelenia poskytovať zamestnávateľ. 

Čl. VII
Práva a povinnosti užívateľského zamestnávateľa 

1.    Po dobu dočasného pridelenia bude zamestnancovi užívateľský zamestnávateľ: 

  • ukladať pracovné úlohy, 
  • organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu, 
  • dávať mu za tým účelom záväzné pokyny, 
  • vytvárať priaznivé pracovné podmienky a 
  • zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

2.    Užívateľský zamestnávateľ ani jeho vedúci zamestnanci nemôžu voči pridelenému zamestnancovi robiť žiadne právne úkony v mene prideľujúceho zamestnávateľa. 

Čl. VIII
Osobitné ustanovenia 

1.    Pridelenému zamestnancovi po dobu dočasného pridelenia nevzniká pracovný pomer k užívateľskému zamestnávateľovi. 

2.    Zamestnávateľ sa zaväzuje nahradiť zamestnancovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikne pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním pri tomto dočasnom pridelení. 

Čl. IX
Skončenie dočasného pridelenia 

Dočasné pridelenie sa končí dňom, keď uplynie doba, na ktorú bolo dočasné pridelenie dohodnuté. Pred uplynutím tejto doby sa dočasné pridelenie skončí: 

dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom, 

jednostranným skončením zo strany niektorého z účastníkov tejto dohody po troch dňoch od doručenia druhému účastníkovi. 

Čl. X 

Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy zo dňa .................... . 

Čl. XI 

Dohoda je vyhotovená v ............ exemplároch, z ktorých po jednom obdrží zamestnanec a zamestnávateľ. 


V ......................................... dňa ............................. 


    ................................................    ................................................... 

    zamestnanec                                       zamestnávateľ 

Autor: JUDr. Anna Jendralová, JUDr. Anna Jendrálová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.