Zvýšený rodičovský príspevok od 1. mája 2017

Od 1. 5. 2017 sa zvyšuje z 203,20 eura na 213,20 eura za mesiac. Aktualizovaný komentár k tomuto zákonu vysvetľuje podmienky nároku na rodičovský príspevok na praktických príkladoch.

Dátum publikácie: 3. 5. 2017


§ 4 Suma rodičovského príspevku

Komentár k § 4:

Zákon bez ohľadu na nemocenské poistenie rodiča pred narodením dieťaťa ustanovuje výšku rodičovského príspevku v sume 213,20 eura.

 

Vzhľadom na zvýšené výdavky rodičov s viac deťmi, ktoré sa narodili súčasne (dvojičky, trojičky a pod.), sa rodičovský príspevok v sume 213,20 eura zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Zvýšenie 25 % v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 53,30 eura. Uvedené znamená, že výška rodičovského príspevku napr. rodiča dvojičiek bude predstavovať sumu 266,50 eura mesačne, v prípade trojičiek 319,80 eura mesačne. Zvýšená suma sa zaokrúhľuje matematicky na najbližších desať eurocentov. Od 1. januára 2011 sa zvýšenie rodičovského príspevku o 25 % vzťahuje aj na rodičov, ktorým sa súčasne narodili dve a viac detí a bol im priznaný nárok na rodičovský príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010.

Rodičovi, ktorý má v starostlivosti aj školopovinné dieťa, ktoré si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace riadne neplní povinnú školskú dochádzku, t. j. v mesiaci vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, patrí rodičovský príspevok vo výške 50 % zo sumy 213,20 eura alebo zo zvýšenej sumy o 25 %. V zníženej sume sa rodičovský príspevok vypláca rodičovi počas troch mesiacov počínajúc mesiacom, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom škola úradu oznámila, že školopovinné dieťa oprávnenej osoby na nárok na rodičovský príspevok zanedbáva tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace plnenie povinnej školskej dochádzky.

Príklad:

V apríli škola oznámi, že žiak mal v januári neospravedlnených 16 vyučovacích hodín, vo februári mal neospravedlnených 18 vyučovacích hodín a v marci mal neospravedlnených 20 vyučovacích hodín. Úrad od mája zníži rodičovský príspevok o 50 % a v zníženej sume ho vypláca najmenej tri kalendárne mesiace, t. j. v danom prípade v mesiaci máj, jún, júl. Dôvod na zníženie rodičovského príspevku by v danom prípade nebol, ak by žiak napr. v mesiaci marec neospravedlnene vynechal 13 vyučovacích hodín. Za danej situácie by nebolo preukázané, že školopovinné dieťa si riadne neplní povinnú školskú dochádzku tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

O znížení vyplácaného rodičovského príspevku úrad vydáva písomné rozhodnutie. Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení rodičovského príspevku nemá odkladný účinok (§ 8 ods. 6 zákona).

V prípade, ak má rodič nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v nižšej sume ako 213,20 eura alebo vo zvýšenej sume 213,20 eura o 25 % alebo vo výške 50 % z uvedených súm, vzniká rodičovi nárok na rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi sumou poskytovaného materského, resp. obdobnej dávky ako materské a príslušnou sumou rodičovského príspevku.

Výňatok komentára k § 4 je uvedený v skrátenom znení, celý komentár k zákonu č. 571/2009 Z. z.  o rodičovskom príspevku nájdete v produkte EPI Komentáre.

 

Autor: JUDr. Anna Feketeová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené