Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v CSP účinné od 1. júla 2021

Zmeny zavedené s účinnosťou od 1. 7. 2021 v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov.

Autori: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. JUDr. Zuzana Petriganová
Dátum publikácie: 3. 6. 2021tt_kocky-paragaf

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
JUDr. Zuzana Petriganová
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 

Úvod

 Od 1. 2. 2017 bolo do nášho slovenského právneho poriadku zavedené  takzvané upomínacie konanie na základe zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Na upomínacie konanie sa podporne používajú niektoré ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako i ustanovenia o súdnych poplatkoch upravených zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“).

 V tomto článku vám priblížime schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov. Zmeny zaviedol zákon č. 211/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2021.

 

I. Upomínacie konanie

Postup podľa zákona o upomínacom konaní

 Upomínacie konanie s právnou úpravou podľa zákona o upomínacom konaní vytvára elektronickú alternatívu na uplatnenie si svojho peňažného nároku popri režime platobného rozkazu upraveného v Civilnom sporovom poriadku. Už z popisu „elektronickej alternatívy“ vyplýva, že ide výlučne o elektronické konanie; teda elektronické podávanie návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a celkovo vedenie výlučne elektronickej agendy, čo má značný vplyv na rýchlosť, hospodárnosť a efektívnosť konania.

Podmienkou podania návrhu na vydanie platobného rozkazu cez upomínacie konanie je, aby mal žalobca alebo jeho právny zástupca aktivovanú elektronickú schránku. Nestačí mať len občiansky preukaz s čipom, ale nevyhnutné je mať aktivovanú schránku na doručovanie. Následne si žalobca svoju pohľadávku môže uplatniť formou už spomínaného elektronického podania, pričom uvedený návrh musí byť autorizovaný. Návrh sa teda môže podať výlučne na príslušnom elektronickom formulári, ktorý sa nachádza na portáli „e-žaloby“ a „slovensko.sk“, a to až po prihlásení. Nepostačuje vypísať návrh v PDF formáte, autorizovať ho a poslať súdu či už e-mailom, alebo ako súčasť formulára „všeobecné podanie“. Spolu s návrhom sa pripájajú listiny a vyhlásenia, ktoré taktiež musia byť podané v elektronickej podobe.

Uvádzané štandardizované elektronické formuláre sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Na upomínacie konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Je tomu tak z dôvodu, že zákonodarca takýmto spôsobom chce zabezpečiť vytváranie jednotnej rozhodovacej praxe v skutkovo a právne podobných prípadoch. Je však potrebné zdôrazniť, že v prípade, ak sa platobný rozkaz nepodarí doručiť do vlastných rúk, prípadne proti platobnému rozkazu žalovaný podá odpor, Okresný súd Banská Bystrica vyzve žalobcu, aby podal návrh na pokračovanie v konaní. Ak žalobca takýto návrh podá, Okresný súd Banská Bystrica vec do 5 dní postúpi súdu príslušnému v zmysle Civilného sporového poriadku, na ktorom sa vo veci bude ďalej konať.

Spolu s elektronickým podaním je zároveň splatný súdny poplatok a jeho výška je 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov, ktorý je upravený v zákone o súdnych poplatkoch. V prípade, ak si žalobca nesplní poplatkovú povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní v lehote do 15 dní od podania návrhu, súd na návrh neprihliada, a teda platobný rozkaz nevydá, o čom súd žalobcu – poplatníka – upovedomí.

Ak sú splnené procesné podmienky vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Platobný rozkaz sa má prioritne doručiť ako elektronický úradný dokument do aktivovanej elektronickej schránky. V prípade, ak nie je možné doručenie do elektronickej schránky, doručia sa listiny na adresu žalovaného uvedenú žalobcom. Ak aj takéto doručenie bude neúspešné, súd vykoná potrebné úkony na zistenie adresy žalovaného. V prípade, ak i takýto spôsob doručenia bude neúčinný, súd o tom upovedomí žalobcu a vyzve ho aby v 15-dňovej lehote navrhol pokračovanie v konaní podľa Civilného sporového poriadku.


Ďalší obsah príspevku:

  • Odpor proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní

  • Platobný rozkaz

    Osobitné procesné postupy podľa Civilného sporového poriadku

  • Odpor proti platobnému rozkazu podľa Civilného sporového poriadku

  • Osobitosti upomínacieho konania a konania podľa Civilného sporového poriadku

  • Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku zavedené z. č. 211/2021 Z. z.

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku účinné od 1. júla 2021

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.