Zmeny v úprave vlastníckych vzťahov k pôde

Zmeny pri zániku nájomného vzťahu k lesným pozemkom aj v evidencii lesných pozemkov.

Autori: JUDr. Martin Píry, Ph.D
Dátum publikácie: 6. 8. 2019


tt_les

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 158/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Zákon nadobudol s niektorými výnimkami účinnosť 1. júla 2019. Tento zákon novelizuje celý rad osobitných právnych predpisov, a to:

a.) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších právnych predpisov

b.) zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov

c.) zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov

d.) zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o pôde)

Predmetom zákona o pôde je úprava práv a povinností právnických a fyzických osôb vlastníkov, pôvodných vlastníkov, užívateľov a nájomcov pôdy, ako aj pôsobnosť štátu pri úprave vlastníckych a užívacích práv k pozemkom. Novela účinná od 1. júla 2019 obsahuje niekoľko zmien. Jeden okruh tvoria zmeny spresňujúce vzťah napríklad k pôsobnosti Pozemkového fondu alebo technické poznámky. Najrozsiahlejšia zmena sa týka zániku užívacích práv k pozemkom. Novela spresňuje doterajšie formy zániku nájmu.

Zmeny v úprave zániku užívacích práv k pozemkom

Podstatná zmena zákona je v ustanovení § 22 a nasledujúcich, ktorá sa týka zániku nájomného vzťahu k lesným pozemkom vzniknutého podľa zákona o pôde. Ide o vzťah, kedy nájomný právny vzťah vzniká ex lege medzi oprávnenou osobou – vlastníkom pozemku a užívateľom pozemku. Ide o tzv. pôvodných užívateľov pozemku pred ich vydaním oprávneným osobám (§ 4 zákona o pôde). Do účinnosti tohto zákona bola možnosť vypovedať tento nájomný vzťah len spôsobmi uvedenými v zákone, ktoré sa viazali na konkrétne dátumy alebo iné všeobecné právne skutočnosti.

Podľa novely je takýto vzťah možné ukončiť aj:

  • výpoveďou vlastníka,
  • dohodou,
  • právoplatnosťou rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

 

Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
  • 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené