Zmeny v Trestnom poriadku

Videokonferenčné zariadenia v trestnom konaní, rozšírenie konaní so samosudcom. 

Autori: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Dátum publikácie: 17. 9. 2019tt_puta na bankovkách

K 1. augustu 2019 pod č. 214/2019 Z. z. nadobudla účinnosť zatiaľ posledná novela Trestného zákona a Trestného poriadku.

Touto novelou sa okrem iného rozširuje právna úprava využitia technických prostriedkov pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí vydaných v trestnom konaní vrátane podpory využívania alternatívnych trestov, rozširuje sa možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní, koriguje sa úprava ukladania doživotného trestu bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, rozširuje sa úprava využitia videokonferencií v trestnom konaní a zavádza sa nová skutková podstata trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie.

§ 56 Trestného poriadku

(1) Predseda senátu, sudca pre prípravné konanie, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník,vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania vo svojom obvode spravidla osobne. Mimo svojho obvodu vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania dožiadaním okresného súdu, prokurátora alebo policajta, v ktorého obvode má byť úkon vykonaný; ak vec nepripúšťa odklad alebo ak to je na riadne posúdenie veci nevyhnutné, vykonajú však úkon i mimo svojho obvodu sami.

znenie do 31. 7. 2019

(1) Predseda senátu, sudca pre prípravné konanie, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník,vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania vo svojom obvode spravidla osobne. Mimo svojho obvodu vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania dožiadaním okresného súdu, prokurátora alebo policajta, v ktorého obvode má byť úkon vykonaný, alebo prostredníctvom videokonferenčného zariadenia; ak nie je úkon vykonávaný prostredníctvom videokonferenčného zariadenia, vykonajú ho mimo svojho obvodu osobne, len ak vec nepripúšťa odklad alebo je to na riadne posúdenie veci nevyhnutné.

znenie od 1. 8. 2019

Komentár k § 56 v znení od 1. augusta 2019

Ods. 1: Taxatívne vymenované orgány činné v trestnom konaní a úradné osoby súdov vykonávajú úkony, na ktoré sú príslušné v mieste svojho (služobného) obvodu, a to spravidla osobne. Vojenské súdy zrušené zákonom č. 59/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2009, pričom ich personál a zabezpečovací materiál sa začlenil do okresných súdov, boli vypustené zo zákonných ustanovení o dožiadaných, resp. dožadujúcich orgánoch.

Obvod pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov, územný, ako aj vecný (funkčný), je upravený vykonávacími internými právnymi predpismi na základe zásady miestnej príslušnosti súdu ustanovenej § 17 a tvorí ho obvod určitého územného celku, v ktorom tieto aj sídlia. Výnimkou z tejto zásady je Okresná prokuratúra Bratislava I (oznámenie generálneho prokurátora SR uverejnené pod č. 350/1997 Z. z.). Mimo svoj obvod je možné vykonať úkon dožiadaním orgánu, v ktorého obvodu sa má úkon vykonať.

Mimo svoj obvod sa vykonávajú jednotlivé úkony trestného konania:

a) dožiadaním orgánu, v ktorého obvode má byť úkon vykonávaný,

b) prostredníctvom videokonferenčného zariadenia,...

Celé znenie aktualizovaného komentára nájdete v produkte EPI komentáre, v komentári k Trestnému poriadku

 

Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a kolektív

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené