Zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020

Stručný prehľad zmien v oddlžení fyzických osôb (tzv. osobných bankrotoch).

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 13. 1. 2020tt_peniaze-mince-ruka

Úvod

Doterajšia právna úprava oddlženia (tzv. osobných bankrotov) upravená vo štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako „ZKR“) bola pomerne benevolentná a prístupná veľmi širokému okruhu osôb bez potreby splniť alebo preukazovať náročnejšie podmienky.

Aj pre narastajúcu kritiku zo strany veriteľov a organizácií, ktoré ich zastupujú, pristúpil štát novelou ZKR – zákonom č. 390/2019 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“) s účinnosťou od 1. 1. 2020 k niekoľkým sprísňujúcim zmenám v ZKR.

Novela obsahuje pomerne veľa zmien samotného ZKR; v tomto príspevku sa zameriame len na zmeny v oddlžení fyzických osôb (tzv. osobných bankrotoch).

Podmienka exekučného konania v trvaní aspoň 1 rok

Do 31. 12. 2019 § 166 ods. 3 ZKR stanovoval podmienku oprávnenia dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára v tom prípade, ak voči nemu bolo vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Návrh na oddlženie tak fakticky dlžník mohol podať hneď, ako vedel preukázať existenciu aspoň jedného exekučného konania, teda prakticky hneď po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie.

 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020

 

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené