Zmeny v daňových zákonoch

Daň z príjmov od 1. 12. 2019 a od 1. 1. 2020, DPH od 1. 1. 2020.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková Ing. Miroslava Brnová
Dátum publikácie: 21. 11. 2019tt_budik_na_ruke

Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov je menený viacerými novelami. Najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie zmeny schválené zmeny v ZDP boli súčasťou vládneho návrhu ZDP, ktorých gestorom je Ministerstvo financií SR, ale schválené boli aj poslanecké návrhy k zavedeniu nových sadzieb dane a zvýšeniu nezdaniteľných častí základu dane.

Účinnosť v týchto zákonoch je nastavená rôzne, a to:

  • vo vládnom návrhu ZDP č. 301/2019 Z. z. je účinnosť 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 aj 1. 1. 2022,
  • poslanecký návrh č. 315/2019 Z. z. k úprave sadzby dane pre podnikateľov a právnické osoby s príjmami (výnosmi) do 100 000 eur je účinný od 1. 1. 2020 a
  • poslanecký návrh č. 316/2019 Z. z. zvyšujúci nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je účinný od 1. 1. 2020.
1. Úpravy v ZDP účinné od 1. 12. 2019 a 1. 1. 2020
Zamestnanecké benefity

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa v značnej miere rozširuje v § 5 ods. 7 písm. a) ZDP zamestnanecký benefit na vzdelávanie vlastných zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je u zamestnanca oslobodeným príjmom. Kým do 31. 12. 2019 je možné za oslobodený benefit zamestnancov po­va­žovať výlučne plnenie od zamestnávateľa za doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním tohto zamestnávateľa, od 1. 1. 2020 sa rozširuje oslobodenie na akékoľvek vzdelávanie zamestnanca, avšak pri splnení dvoch podmienok.

Doplnenie posudzovania vkladov do obchodných spoločností alebo družstiev pre daňové účely

V § 2 písmene ac) je upravená definícia vkladu pre daňové účely (platí aj pre právnické osoby aj fyzické osoby), ktorým je:

  1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
  2. príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom, pričom za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí.

Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. 1. 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady EÚ. Zavádzajú novú právnu úpravu tzv. call-off stock režimu a upravujú reťazové transakcie v rámci EÚ určením miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom. Cieľom je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ. Od 1. 1. 2020 sa stane účinným aj oslobodenie od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov.

1. Podstatné zmeny zákona o DPH vyplývajúce zo smernice Rady (EÚ) 2018/1910

Dochádza k zavedeniu režimu call-off stock ako povinnej úpravy pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom zdaniteľnej osoby (dodávateľa), do iného členského štátu na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi – zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru (odberateľovi) – nepovažuje, pri splnení ustanovených podmienok, za premiestnenie tovaru do iného členského štátu podľa § 8 ods. 4 ZDPH.

2. Oslobodenie od dane v colnom, osobitnom a daňovom sklade – na základe zákona č. 369/2018 Z. z.

3. Zmeny na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ

- investičný majetok, služby cestovného ruchu

4. Ostatné zmeny

- registráciá zo zákona, registrácia zahraničnej osoby, bezodplatné dodanie drobného hmotného majetku, prenos daňovej povinnosti, kontrolný výkaz

 

Informácie sú výberom z nasledovných príspevkov, ktorých celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články: 

Veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.