Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015

Zákonník práce spresňuje podmienky dočasného prideľovania zamestnancov.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 10. 3. 2015Sprísnenie podmienok znamená predovšetkým zavedenie systému spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy, ktorý spočíva v tom, že ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania neposkytne dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej na úrovni mzdy porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, užívateľský zamestnávateľ je povinný rozdiel doplatiť. Novými obmedzujúcimi podmienkami sú doba trvania dočasného pridelenia, ktorá môže byť najdlhšie 24 mesiacov, a možnosť predĺžiť alebo opätovne dohodnúť dočasné pridelenie k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi, ktoré sa môžu v rámci 24 mesiacov predĺžiť alebo opätovne dojednať najviac päťkrát. Pretože podľa Zákonníka práce zamestnanca počas dočasného pridelenia môže vyslať na pracovnú cestu len užívateľský zamestnávateľ, zákon o cestovných náhradách ustanovil, že na účely vyslania na pracovnú cestu sa užívateľský zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca, ktorého pravidelným pracoviskom je miesto výkonu práce dohodnuté v dohode o dočasnom pridelení.

Agentúra dočasného zamestnávania alebo iný zamestnávateľ môžu svojho zamestnanca dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Pri agentúrnom zamestnávaní a dočasnom prideľovaní zamestnancov vznikajú medzi jednotlivými subjektmi právne vzťahy, ktoré sú upravené v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V doterajšej praxi dochádzalo k:

 • vyplácaniu časti mzdy formou cestovných náhrad počas fiktívnych pracovných ciest,
 • obchádzaniu dočasného zamestnávania prostredníctvom dodávky prác a služieb užívateľskému zamestnávateľovi, keď zamestnanci, ktorí práce a služby vykonávajú, nie sú dočasne pridelení,
 • nezabezpečeniu rovnakých podmienok, vrátane mzdových podmienok, pre dočasne pridelených a stálych zamestnancov,

preto zákon č. 14/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. marca 2015 v právnej úprave agentúrneho zamestnávania a dočasného prideľovania zamestnancov ustanovil:

 • zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce 4. kategórie,
 • že dočasným pridelením je aj výkon činností, ktoré vykazujú znaky dočasného pridelenia, hoci zmluvné strany sa na dočasnom pridelení nedohodli,
 • zákaz dočasného pridelenia už dočasne prideleného zamestnanca,
 • možnosť dania výpovede, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby skončenia pracovného pomeru na dobu určitú – s účinnosťou od 1. septembra 2015,
 • dĺžku dočasného pridelenia najdlhšie na 24 mesiacov, predĺženie alebo opätovné dohodnutie dočasného pridelenia v rámci 24 mesiacov najviac päťkrát,
 • zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy,
 • povinnosť vedenia evidencie dočasne pridelených zamestnancov,
 • možnosť vyslania zamestnanca na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia len užívateľským zamestnávateľom a poskytovanie cestovných náhrad počas dočasného pridelenia v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
 • pokutu vo výške od 5 000 € do 100 000 € za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.