Združenie osôb bez právnej subjektivity

Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka.

Autori: Ing. Marián Drozd
Dátum publikácie: 8. 9. 2020tt_skadanie-kociek

Úvod

Podnikateľské subjekty spravidla podnikajú samostatne, avšak tieto subjekty (dva a viac) môžu podnikať spoločne bez toho, aby založili obchodnú spoločnosť alebo iný právny subjekt. Postačuje uzavrieť zmluvu o združení. Pri združení ide o administratívne jednoduchý spôsob vykonávania spoločnej podnikateľskej činnosti. Pritom podnikatelia nevstupujú medzi sebou ani do pracovnoprávneho vzťahu a nemusia si medzi sebou nič fakturovať.

1. Právne hľadisko

Spoločné podnikanie viacerých subjektov nevylučuje žiadny všeobecne záväzný predpis. Práve naopak, vzťahy pri spoločnom podnikaní, ak nevzniká právny subjekt, upravujú ustanovenia § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ide o zmluvu o združení.

Obchodný zákonník neobsahuje špeciálnu úpravu združenia bez právnej subjektivity ako formu podnikania a právna úprava zmluvy o združení upravená v Občianskom zákonníku platí aj pre oblasť súkromnoprávnych vzťahov v podnikaní.

Združenie upravené v § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka je záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vzniká zo zmluvy o združení, na základe ktorej sa účastníci združujú, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dojednaného účelu (§ 829 ods. 1). Združenie nemôže byť subjektom práv a záväzkov (§ 829 ods. 2), nepodlieha ohláseniu, registrácii, nevzniká (nezakladá sa) nový subjekt, nie je právnickou osobou a nemá hmotnoprávnu ani procesnú subjektivitu. Sú to vždy len jeho účastníci (najmenej dvaja), ktorí v súvislosti s činnosťou združenia konajú, nadobúdajú práva a zodpovedajú za záväzky. To znamená, že združenie nemôže byť zamestnávateľom, nie je účtovnou jednotkou (nevedie účtovníctvo), nie je daňovníkom (neplatí dane). Tento status a povinnosti majú len a len jednotliví účastníci združenia.

Zmluva o združení obsiahnutá v § 829 až § 841 bola do Občianskeho zákonníka zaradená veľkou novelou č. 509/1991 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1992. Od uvedeného dátumu ku dňu spracovania tohto príspevku nebola novelizovaná, čo tiež dokumentuje, že neprináša vážne aplikačné problémy.

Občiansky zákonník nevymedzuje, kto môže byť účastníkom združenia. Pokiaľ bolo združenie založené s cieľom spoločného vykonávania podnikateľskej činnosti, potom je samozrejme potrebné, aby účastníci zaisťujúci v združení podnikateľskú činnosť mali pre takúto činnosť živnostenské alebo iné oprávnenie (licenciu). Teda účastníkmi združenia môžu byť tak fyzické, ako aj právnické osoby s týmto oprávnením. Je potrebné uviesť, že zmluva o združení nebráni tomu, aby okrem spoločnej podnikateľskej činnosti každý účastník (podnikateľ) vykonával súčasne aj samostatne podnikateľskú činnosť (oddelene od združenia).

Rovnako zmluvu o združení môžu uzavrieť aj manželia pri dodržaní podmienky, že tak manžel, ako aj manželka majú oprávnenie na výkon príslušnej podnikateľskej činnosti.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Združenie osôb bez právnej subjektivity

 

Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.