Zákon o zdravotnej starostlivosti – nový komentár

K z. č. 576/2004 Z. z.  podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna 2019.

Autori: doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Dátum publikácie: 16. 10. 2019tt_kocka-fonendoskop

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.

Komentár k § 1 z. č. 576/2004 Z. z.

Zákon o zdravotnej starostlivosti (ďalej ZoZS) je jedným zo základných zdravotníckych zákonov a základ reformy zdravotníctva z r. 2004. V súlade s obsahom návrhu zákona sa ustanovuje jeho predmet úpravy. Obsah zákona je úzko previazaný s ďalšími návrhmi reformných zdravotníckych zákonov prijatých v tomto období.

Účelom zákona je vytvoriť základ na dosiahnutie a udržanie najvyššej možnej úrovne zdravia obyvateľstva prostredníctvom politík, programov, služieb a všeobecne akcií všetkých druhov, ktoré vyvíjajú verejné orgány, spoločnosti a občianske organizácie s cieľom pôsobiť na procesy a faktory, ktoré najviac ovplyvňujú zdravie, a tak predchádzať chorobám a chrániť a podporovať zdravie ľudí v individuálnej aj kolektívnej sfére.

Zákon reguluje požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jej druhy a formy, práva a povinnosti pacientov, zdravotníckych pracovníkov a ďalších osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb. Stanovuje i podmienky hodnotenia kvality a bezpečnosti zdravotníckych služieb, ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotných služieb (právne vymedzuje i sféru nakladania s informáciami o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú dokumentáciu a rovnako otázky súhlasu pacienta s úkonmi či ich odmietnutie). Riadi sa zásadami spravodlivosti, integrity, solidarity, univerzality, nescudziteľnosti práv, účasti, plurality, kvality a efektívnosti; s právnym, medzikultúrnym, rodovým, generačným a bioetickým prístupom.

Cieľom právnej úpravy bolo spresniť dovtedajšiu právnu úpravu, najmä jednoznačne definovať zdravotnú starostlivosť a formy jej poskytovania, vymedziť práva a povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôrazom na úpravu služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí, resuscitáciu, sterilizáciu, darovanie krvi. Nemenej dôležitou súčasťou je aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti. Návrh právneho predpisu síce pri jeho spracovaní nekládol veľký dôraz na spoluprácu s expertmi Európskej únie, ale rešpektuje záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.

 

Celé znenie komentára k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete v produkte EPI komentáre.

 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.