Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám.

Autori: JUDr. Mária Durkošová, PhD.
Dátum publikácie: 15. 3. 2016Predmet a pôsobnosť zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Z hľadiska väzby na existujúcu platnú a účinnú právnu úpravu je tento zákon postavený na princípe subsidiárneho použitia Trestného zákona vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnickej osoby a Trestného poriadku vo vzťahu ku konaniu voči právnickej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak a ak to povaha veci nevylučuje (§ 1 ods. 2).

Podľa nového zákona sa bude posudzovať trestnosť činu, ktorý bol spáchaný právnickou osobou na území Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1). Predmetné ustanovenie upravuje územnú pôsobnosť zákona vo vzťahu k právnickým osobám, pričom stanovuje nevyhnutné odchýlky od pôsobnosti Trestného zákona vo vzťahu k trestným činom fyzických osôb. Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, ak

a) sa právnická osoba dopustila konania aspoň sčasti na území Slovenskej republiky, aj keď porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti mimo územia Slovenskej republiky, alebo

b) porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom aspoň sčasti nastalo alebo malo nastať na území Slovenskej republiky, aj keď sa právnická osoba dopustila konania mimo územia Slovenskej republiky.

Za aké konanie v praxi je právnická osoba trestnoprávne zodpovedná?

Načrtnutie príkladu aplikácie novoprijatého právneho predpisu o trestnej zodpovednosti právnických osôb, a teda analýza určitého trestnoprávne relevantného konania právnickej osoby predpokladá v prvom rade naplnenie znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v § 3 zákona.

V praxi sa často vyskytujúcim druhom protiprávneho konania, majúceho znaky trestného činu, je napríklad trestný čin skrátenia dane a poistného, skutková podstata ktorého je vymedzená v ust. § 276 Trestného zákona.

Právnickou osobou trestnoprávne zodpovednou podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb môže byť napríklad akákoľvek forma kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorú upravuje Obchodný zákonník (t. j. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť a pod.). V prípade, ak nejde o právnickú osobu, ktorá v súlade s ust. § 5 zákona nie je trestne zodpovedná (tzn. nejde o prípad vylúčenia trestnej zodpovednosti), trestný čin skrátenia dane a poistného (ako trestný čin spadajúci do katalógu taxatívne vymedzených trestných činov uvedených v § 3 zákona) je spáchaný právnickou osobou – napríklad spoločnosťou „Krátim dane, s.r.o.“, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom a ak za túto právnickú osobu konal jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, tzn. v uvedenom prípade konateľ spoločnosti „Krátim dane, s.r.o.“, ktorý je zapísaný v obchodnom registri.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.