Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Nový komentár k zákonu č. 11/2019 Z. z.

Autori: JUDr. Eva Sláviková
Dátum publikácie: 5. 3. 2021§ 2 zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) dvojitým zdanením vyrubenie dane, na ktorú sa vzťahuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, Slovenskou republikou a členským štátom alebo zmluvným štátom, vo vzťahu k rovnakému zdaniteľnému príjmu alebo k majetku, ak vedie k vyrubeniu dodatočnej dane, zvýšeniu daňovej povinnosti alebo k vymazaniu alebo k obmedzeniu strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči zdaniteľnému zisku,

online-EPIkom_Zakon-o-pravidlach-riesenia-sporov-tykajucich-sa-zdanenia__800xXXX

b) zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia2) medzinárodná zmluva ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,

c) dotknutým daňovým subjektom daňový subjekt, ktorého zdanenie je priamo ovplyvnené spornou otázkou,

d) spornou otázkou

1. podľa druhej časti tohto zákona skutočnosť smerujúca k vzniku dvojitého zdanenia,

2. podľa tretej časti tohto zákona skutočnosť smerujúca k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,

3. podľa štvrtej časti tohto zákona skutočnosť, ktorá je v rozpore so zásadami ustanovenými medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov ratifikovanou a vyhlásenou spôsobom ustanoveným zákonom1) (ďalej len „dohovor“),

e) príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),

f) príslušným orgánom členského štátu orgán členského štátu, ktorý bol určený členským štátom,

g) príslušným orgánom zmluvného štátu orgán zmluvného štátu, ktorý bol určený zmluvným štátom,

h) komisiou pre riešenie sporov poradná komisia a komisia pre alternatívne riešenie sporov.

Komentár k § 2

Účinnosť: od 01.07.2019 Autor: JUDr. Eva Sláviková

Dvojité zdanenie

Zákon definuje tento pojem ako vyrubenie dane Slovenskou republikou a zároveň vo vzťahu k tomu istému zdaniteľnému príjmu alebo k majetku, vyrubenie dane aj iným členským štátom alebo zmluvným štátom, ak toto vyrubenie vedie k vyrubeniu dodatočnej dane, zvýšeniu daňovej povinnosti alebo k vymazaniu alebo k obmedzeniu strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči zdaniteľnému zisku. Na takúto daň sa musí vzťahovať zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretá medzi Slovenskou republikou a členským štátom alebo zmluvným štátom. Slovenská republika aj členský štát alebo zmluvný štát, podľa svojich vlastných právnych predpisov, vyrubili dotknutému daňovému subjektu daň na ten istý príjem alebo majetok a v súvislosti s vyrubením došlo alebo ešte len v budúcnosti môže dôjsť k vyrubeniu dodatočnej dane, alebo k zvýšeniu daňovej povinnosti, alebo k vymazaniu alebo k obmedzeniu strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči zdaniteľnému zisku.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia

Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je ratifikovaná prezidentom Slovenskej republiky a vyhlásená spôsobom, ktorý ustanovuje zákon a má prednosť pred zákonom. Takouto zmluvou je napr. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku, Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Fínskom, Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov. Zoznam platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).

Dotknutý daňový subjekt

Ide o daňový subjekt v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“), ktorého zdanenie je priamo ovplyvnené spornou otázkou. Čiže len taký daňový subjekt, ktorému bola, resp. má byť vyrubená daň v Slovenskej republike, ale bola, resp. má byť vyrubená aj v inom členskom alebo zmluvnom štáte, pričom táto skutočnosť spôsobí, spôsobuje alebo ešte len môže spôsobiť dvojité zdanenie.

Celé znenie komentára nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

» Komentár zákona č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 11/2019 Z. z. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.