Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Nový komentár k zákonu č. 401/1998 Z. z.

Autori: Mgr. Lucia Čerňanová PhD.
Dátum publikácie: 5. 2. 2021§ 1 z. č. 401/1998 Z. z.

Poplatková povinnosť

(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia,1) za podmienok ustanovených v zákone.

(2) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 eur a menej.

(3) Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30 % ročnej spotreby, platí osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2.

(4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou,1a) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 2006 a 2007.

(5) Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa odseku 3.

online-EPIkom_Zakon-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia__800xXXX

Komentár k § 1

Účinnosť: od 01.01.2009 do -
Autori: Lucia Čerňanová Mgr., PhD.

Poplatková povinnosť

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia upravuje podmienky poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia vo vzťahu k subjektom určeným týmto zákonom, ktorým poplatková povinnosť podľa tohto zákona vzniká.

Súvisiace predpisy: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K odseku 1

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol prijatý s cieľom motivácie subjektov, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, znížiť množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré spĺňajú podmienky ich prevádzkovania. Predmetné ustanovenie definuje okruh subjektov, na ktoré sa vzťahuje poplatková povinnosť za znečisťovanie ovzdušia. Ide o právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie, pričom podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Ďalšie podmienky podnikania sú stanovené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zároveň ide o právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia alebo malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Vo všeobecnosti sa zdroje znečisťovania ovzdušia rozdeľujú na mobilné a stacionárne zdroje. Uvedené delenie je zakotvené v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), ktorý do veľkej miery súvisí so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Na účely tohto zákona sú ďalej podstatné len stacionárne zdroje znečistenia, pretože poplatková povinnosť podľa tohto zákona sa viaže k znečisťovaniu ovzdušia, ktoré pochádza zo stacionárnych zdrojov. Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sa rozdeľujú na veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, tzn. delenie zdrojov na veľké, stredné a malé je uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, konkrétne v prílohe č. 1. V prílohe č. 1 tejto vyhlášky sú uvedené rôzne technológie, ku ktorým sú priradené prahové kapacity, podľa ktorých je možné rozlíšiť zdroje znečisťovania na veľké, stredné a malé. V prípade pochybností, či daný zdroj znečistenia je potrebné považovať za veľký, stredný alebo malý zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje príslušný správny orgán, ktorým je okresný úrad.

Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia, a to či už veľkého, stredného, alebo malého je osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má oprávnenie takýto zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovať alebo riadiť. Súhlas pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia vydáva okresný úrad. Pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia vydáva súhlas obec. Náležitosti a postup predkladania žiadosti o vydanie súhlasu na veľký, stredný alebo malý zdroj sú upravené osobitným právnym predpisom, ktorým je zákon o ovzduší.

Bližšie podmienky poplatkovej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľov veľkých, stredných alebo malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, sú upravené v nasledujúcich ustanoveniach.

 

Celé znenie komentára nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

Komentár zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.