Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

Nový komentár k zákonu č. 409/2011 Z. z.

Autori: Mgr. Lucia Čerňanová PhD.
Dátum publikácie: 2. 7. 2021Zakon-o-environmentalnej-zatazi---komentar (1)

Problematika environmentálnych záťaží je témou, ktorá v spoločnosti rezonuje stále výraznejšie. Identifikácia a odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktoré napr. zvyšujú kontamináciu pôdy či podzemných vôd, predstavujú významný podiel v starostlivosti a ochrane životného prostredia.

Právna úprava zákona č. 409/2011 Z. z. rieši zodpovednosť za vznik a sanáciu environmentálnych záťaží, vyvlastňovanie pozemkov za účelom sanácie EZ, organizáciu štátnej správy na úseku environmentálnych záťaží, konanie o určení povinnej osoby, informačný systém EZ a iné.

Z uvedeného je zrejmé, že sa tak významne dotýka nielen činnosti príslušných orgánov, ktorými sú predovšetkým MŽP a okresné úrady v sídle kraja, ale tiež obcí a v neposlednom rade vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Riešenie EZ má význam aj z hľadiska investičných zámerov a využívania nehnuteľností na rôzne účely, čo v mnohých prípadoch existencia a zdĺhavý proces vyvodzovania zodpovednosti a sanácie EZ značne komplikuje.

§ 1 z. č. 409/2011 Z. z.

Tento zákon ustanovuje
 
a) práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže1) a pravdepodobnej environmentálnej záťaže,1a)
 
b) spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „povinná osoba“),
 
c) práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len „pôvodca“), povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť2) súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže (ďalej len „príslušné ministerstvo“),
 
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
 
e) sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.


Komentár k § 1

Účinnosť: od 28.02.2018 
Autori: Mgr. Lucia Čerňanová, PhD.
Súvisiace predpisy: zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov
 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach na úseku EZ“) sa vzťahuje na oblasť environmentálnych záťaží (ďalej aj ako „EZ“), pričom legálne definície ústredných pojmov, ktoré sa týkajú predmetnej oblasti, sú obsiahnuté v zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „geologický zákon“). Environmentálnou záťažou sa tak rozumie znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody, pričom uvedený druh znečistenia musí byť za environmentálnu záťaž potvrdené postupom, ktorý upravuje zákon o niektorých opatreniach na úseku EZ. Na účely tohto zákona je potrebné rozlíšiť pojmy „environmentálna záťaž“ a „pravdepodobná environmentálna záťaž.“ Pri pravdepodobnej EZ ide o stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť EZ, čo znamená, že existuje predpoklad, že by mohlo ísť o EZ, avšak z hľadiska nedostatočného alebo neúplného poznania daného stavu nemožno znečistenie územia potvrdiť, ale ani definitívne vylúčiť. Znečistenie územia, ktoré by bolo možné označiť za EZ, ešte nebolo potvrdené, preto sa zaraďuje medzi pravdepodobné EZ.
 
Účelom zákona je stanoviť postup zisťovania osôb zodpovedných za vznik a následné odstránenie potvrdenej EZ. S uvedeným sa spája pojem „sanácia environmentálnej záťaže“, ktorá predstavuje práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktoré zahŕňajú špecifické postupy a vedú k odstráneniu potvrdenej environmentálnej záťaže alebo aspoň k zníženiu rizika, ktoré z EZ vyplýva pre životné prostredie alebo ľudské zdravie.
 
Ustanovenia zákona o niektorých opatreniach na úseku EZ ďalej upravujú oblasť práv a povinností subjektov pri identifikácii EZ a pravdepodobnej EZ, spôsob a postup, akým dochádza k určeniu povinnej osoby, úpravu práv a povinností jednotlivých subjektov v súvislosti s EZ, výpočet orgánov pôsobiacich na tomto úseku a tiež sankčný mechanizmus uplatňujúci sa pri porušení ustanovení tohto zákona.

Celé znenie komentára nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

Komentár zákona č. 409/2011 Z. z.o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 409/2011 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.