Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov – komentár

Nový komentár k zákonu č. 504/2003 Z. z.

Autori: JUDr. Marek Maslák, PhD.
Dátum publikácie: 21. 7. 2021tt_komentar_poľnoh_pozemky

K § 1 z. č. 504/2003 Z. z.

Komentovaná časť predpisu
§ 1

(1) Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku na poľnohospodárske účely.

(2) Pozemok na poľnohospodárske účely podľa tohto zákona je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je

a) poľnohospodárskou pôdou,Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, alebo

c) iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely; ustanovenia osobitného predpisu§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.tým nie sú dotknuté.

(3) Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len „obvyklá výška nájomného“) sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

 

Komentár k § 1 zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

K odseku 1

Všeobecne

Slovensko je krajinou rozdrobeného vlastníctva k poľnohospodárskej pôde, čo je zapríčinené historickými okolnosťami, nedostatočným uskutočňovaním pozemkových úprav (komasácií), ale aj súčasnou právnou úpravou dedenia nezohľadňujúcou špecifiká poľnohospodárskej pôdy a nedostatočným zákazom drobenia vlastníckeho práva k pozemkom. Zároveň treba uviesť, že poľnohospodársky pôdny fond tvorí takmer 2,4 milióna hektárov pozemkov,Štatistická ročenka o pôdnom fonde SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2020 vydávaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, s. 10. Dostupné na: <http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/sumarne-udaje-katastra-podnom-fonde/statisticka-rocenka-2019.pdf> čo je skoro polovica územia Slovenskej republiky. Preto sa nájomné vzťahy, ktorých predmetom sú pozemky využívané na poľnohospodárske účely, dotýkajú veľkej časti spoločnosti.

Pôvodne bola úprava nájomných vzťahov k poľnohospodárskym a lesným nehnuteľnostiam, ako aj k poľnohospodárskemu podniku obsiahnutá v nariadení vlády SR č. 208/1994 Z. z. Následne sa s účinnosťou od 1. 1. 2004 zákonodarca rozhodol, že tento osobitný druh nájmu upraví v osobitnom zákone, pričom podporne sa na vzťahy, ktoré osobitný zákon neupraví, bude vzťahovať Občiansky zákonníkZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“). ako základný predpis súkromného práva. Občiansky zákonník upravuje nájomnú zmluvu všeobecne v § 663 až § 684. Následne obsahuje osobitné ustanovenia o nájme bytu, nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, podnájme bytu a jeho časti a o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí.

Je otázne, či by tento osobitný druh nájmu k pozemkom určeným na poľnohospodárske účely vzhľadom na svoju spoločenskú dôležitosť nemal byť upravený v Občianskom zákonníku, čo by prinieslo väčšiu systematickosť, prehľadnosť a stabilitu právnej úpravy (s výnimkou administratívneho konania vo veci náhradného užívania pozemkov – § 12a až § 12c komentovaného zákona – a ďalších správnoprávnych noriem v tomto zákone). Podotýkame, že zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkovZákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (ďalej ako „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“ alebo „ZoNPP“). bol od svojho prijatia novelizovaný 14-krát, pričom od roku 2018 po súčasnosť bol novelizovaný až 5-krát.

Systematika zákona

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov je z hľadiska svojej systematiky členený na viaceré časti. V prvej časti upravuje nájom pozemku na poľnohospodárske účely (ide o nájom na nepodnikateľské účely). Táto úprava je všeobecnejšieho charakteru a môže sa uplatňovať najmä v prípadoch krátkodobých a príležitostných nájmov menších a ucelených plôch. V druhej časti predmetný zákon upravuje nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku (ide o nájom na podnikateľské účely). V aplikačnej praxi najviac nachádza uplatnenie práve táto druhá časť zákona, ktorá sa dotýka najväčšieho okruhu spoločenských vzťahov. Napokon, v tretej časti je upravený nájom podniku ako takého na poľnohospodársku výrobu. Štvrtá časť zákona, ktorá sa pôvodne týkala nájmu lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch, bola novelou, konkrétne zákonom č. 158/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2019, vypustená (keďže túto problematiku upravuje zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov).

Pritom platí, že pokiaľ zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov v niektorých otázkach neobsahuje vlastnú úpravu, bude sa vychádzať zo všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (§ 663 až § 684). Preto napríklad, pokiaľ ide o aplikáciu ustanovení na nájomné vzťahy v prípade nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku (ktoré sú najčastejšie), primárne sa budú uplatňovať ustanovenia druhej časti zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (t. j. § 7 až § 14), subsidiárne (podporne) ustanovenia prvej časti (§ 1 až § 6 ZoNPP vzhľadom na § 7 ods. 1 ZoNPP), následne prípadne aj ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 až § 684).

 

Komentár je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

» Komentár zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

ISBN: 978-80-8186-069-0

Autor: JUDr. Marek Maslák, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,advokát

 

Recenzenti:

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.

 

Pozn.: Komentár komentuje právny stav k 30. 6. 2021.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.