Základné povinnosti pri nakladaní s odpadom s dôrazom na zdravotnícky odpad

Ako nakladať so zdravotníckym odpadom alebo iným podobným odpadom vrátane potenciálne infikovaného odpadu, ktorý vzniká v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, v mobilných odberných miestach, ale napríklad aj vo firmách (ochranné pracovné pomôcky)?

tt-kontajnery

V súčasnej dobe pomerne často vzniká otázka, ako nakladať so zdravotníckym odpadom alebo iným podobným odpadom vrátane potenciálne infikovaného odpadu, ktorý vzniká v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, v mobilných odberných miestach, ale napríklad aj vo firmách (ochranné pracovné pomôcky).Tento článok sa nezaoberá odpadom, ktorý je svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, pretože s týmto odpadom sa nakladá ako s komunálnym odpadom.

Tento článok sa zaoberá povinnosťami spojenými s týmto typom odpadu.

Odpad

Zákon o odpadochZákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. definuje odpad ako hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom povinný sa jej zbaviť. Hneď ako sa z veci stane odpad, osoba nakladajúca s týmto odpadom má viaceré povinnosti.

Základnou povinnosťou je povinnosť nakladať s odpadom v súlade so zákonom a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. V tejto súvislosti sa predovšetkým zakazuje:

  1. uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom zákonom o odpadoch a
  2. zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

V prípade odpadu zo zdravotnej starostlivosti, ktorého zoznam je uvedený v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, je výslovne zakázané jeho zneškodňovanie skládkovaním.

Zákonné povinnosti spojené s nakladaním s odpadom závisia od toho, aký subjekt s odpadom nakladá a o aký konkrétny odpad ide.

Povinnosti držiteľa odpadu

Základným subjektom pri nakladaní s akýmkoľvek odpadom je držiteľ odpadu.

Držiteľ odpadu je:

  • každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká,V prípade odpadu, ktorý napríklad vzniká v rámci testovania na Covid-19 v obciach, je dôležité posúdiť, či je pôvodcom odpadu obec alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak je testovanie vykonávané na základe zmluvy s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pôvodcom odpadu je tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak je testovanie vykonávané obcou, ktorá zriadila mobilné odberné miesto, tak je pôvodcom obec, a teda sa všetky nižšie uvedené povinnosti vzťahujú na obec. Pozri https://www.minzp.sk/aktuality/odpovede-otazky-suvisiace-odpadmi-vzniknutymi-ramci-testovania-covid-19.html.
  • ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov,
  • osoba, ktorá má odpad v držbe.

Jednou zo základných povinností držiteľa odpadu je povinnosť správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, teda vyhodnotiť, o aký odpad podľa Katalógu odpadovKatalóg odpadov je upravený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ide.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:
Základné povinnosti pri nakladaní s odpadom s dôrazom na zdravotnícky odpad

 

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.