Vzory podľa nového zákona o zájazdoch

Zákon o zájazdoch 2019, komentované vzorové dokumenty.

Dátum publikácie: 9. 7. 2019Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z. č. 119/2019 Z. z.:

Zmluva o zájazde a poskytovanie zájazdu

§ 16
Zmluva o zájazde

§ 17
Dôkazné bremeno

Dôkazné bremeno, že informácie podľa § 14 až 16 boli riadne poskytnuté, znáša cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd alebo cestovná kancelária sprostredkujúca spojené služby cestovného ruchu.

Zmena zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu

§ 18
Postúpenie zmluvy o zájazde

§ 19
Zmena ceny zájazdu

§ 20
Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde

§ 21
Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu

§ 22
Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

Vzory zmlúv a iných podaní podľa zákona o zájazdoch č. 170/2018 Z. z.

Reklamácia zájazdu

Právny stav od: 1. 1. 2019

Po zakúpení zájazdu môže nastať situácia, že cestujúcemu nie sú služby cestovného ruchu poskytnuté riadne alebo včas, a to tak ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde. V takom prípade je v prvom rade v záujme cestujúceho túto skutočnosť bezodkladne (ešte počas zájazdu, ak naň nastúpil) oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.


Zmluva o zájazde (§ 16 zákona č. 170/2018 Z. z.)

Právny stav od: 1. 1. 2019

Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu. Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito; ak je v písomnej forme, musí byť čitateľná.

Žaloba o náhradu škody za problémovú dovolenku v zmysle § 23 ods. 1 zákona č.170/2018 Z. z.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa § 22 ods. 1 zákona o zájazdoch cestovná kancelária zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet

Právny stav od: 1. 1. 2019

Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. prostredníctvom webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.)

 

Odstúpenie od zmluvy o zájazde ( § 21 zákona č. 170/2018 Z. z.)

Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cestujúci oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde.

 

Oznámenie cestujúceho o poskytnutí niektorej zo služieb v rozpore so zmluvou (§ 22 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z.)
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.

 

Oznámenie o zmene cestujúceho vrátane súhlasu tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde (§ 18 ods. 1 zákona č. 170/2018 Z. z.)

Právny stav od: 1. 1. 2019

Hlavnou podmienkou postúpenia zmluvy o zájazde je dohoda medzi cestujúcim, ktorý si zájazd zakúpil, a tzv. náhradným cestujúcim, ktorý musí spĺňať všetky podmienky účasti na konkrétnom zájazde.

 

Oznámenie o zmene podmienok zmluvy o zájazde podľa § 20 zákona č. 170/2018 Z. z.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu jednostranne meniť podmienky zmluvy okrem ceny zájazdu, ak toto právo vyhradila v zmluve o zájazde, zmena je zanedbateľná a cestovná kancelária informuje cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.

 

Oznámenie o zvýšení ceny zájazdu (§ 19 zákona č. 170/2018 Z. z.)

Právny stav od: 1. 1. 2019

V zmluve o zájazde možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 2, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.

 

Písomný záznam o poskytnutí náhradných služieb a ponúknutí primeranej zľavy

Právny stav od: 1. 1. 2019

Cestovná kancelária je povinná vykonať nápravu služieb cestovného ruchu alebo ponúknuť cestujúcemu vhodné náhradné služby cestovného ruchu.

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
  • 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.