Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „kilečko“

Cieľom lex korona pre podnikateľov je podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov redukciou ich povinností napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19.

Autori: JUDr. Lenka Hmírová
Dátum publikácie: 24. 7. 2020tt_paragraf-kocka

V Zbierke zákonov SR bol vyhlásený 21. júla 2020 zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona pre podnikateľov“).

Citovaný zákon obsahuje balík vládnych opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia niektoré časti 1. septembra 2020, a neskôr.

Cieľom lex korona pre podnikateľov je podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Balík vládnych opatrení zahŕňa opatrenia schválené priamo v paragrafovom znení a 24 opatrení vo forme úlohy v uznesení vlády SR č. 400/2020, ktoré zaväzujú ministerstvá predložiť potrebné zmeny zákonov, prípadne upraviť vyhlášky či usmernenia v ich kompetencii.

Viaceré zmeny nemožno hodnotiť ako zásadné pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Pozitívne však možno hodnotiť snahu o zníženie byrokracie v podnikaní pre niektoré ekonomické oblasti a segmentované podnikateľské skupiny (napr. cestovný ruch – cestovné kancelárie a cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia, maloobchodné prevádzky spoločného stravovania; potravinársky priemysel – vinári; energetický priemysel – sieťové odvetvia; puncovníctvo; vlastníci a správcovia nehnuteľností).

Úlohy v citovanom uznesení vlády SR, ku ktorým sa vláda SR zaviazala, sa týkajú ďalších oblastí podnikania (napr. lokálni farmári, lokálni pestovatelia ovocia a zeleniny v rámci predaja z dvora; obchodné reťazce a obchody s potravinami; autorská tvorba – autori a výkonní umelci; prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry – výrobcovia energií; priemysel – znečisťovatelia ovzdušia emisiami; prevádzkovatelia detských ihrísk).

Novelou zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR sa zavádza do legislatívnej praxe pre podnikateľov užitočné aplikačné pravidlo „prehľadnosti a predvídateľnosti daňových a odvodových zákonov“, podľa ktorého Ak ide o návrh zákona, ktorý upravuje dane alebo odvody, je potrebné navrhnúť deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 1. január, pričom je potrebné navrhnúť primeranú legisvakanciu.“, teda daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára s primeranou legisvakanciou.

V článku nájdete všetkých 114 opatrení rozdelených do troch oblastí:

Prehľad legislatívnych zmien v lex korona pre podnikateľov v daňovo-účtovnej oblasti
Prehľad legislatívnych zmien v lex korona pre podnikateľov v pracovnoprávnej oblasti a oblasti sociálneho zabezpečenia
Prehľad legislatívnych zmien v lex korona pre podnikateľov v oblasti ochrany spotrebiteľa a zjednodušenia podnikania
Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

 

Autor: JUDr. Lenka Hmírová

Súvisiace aktuality


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené