Videoškolenia k CSP

Pripravili sme pre Vás súbor praktických videoškolení, spolu viac ako 17 hodín praktického výkladu k aplikácii CSP od skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza. Videá obsahujú sprievodný text pre rýchlu orientáciu. Prílohou každého videoškolenia je aj textová časť prednášanej témy. Pozrite si ukážku videoškolenia.
Zoznam videoškolení:

Typy neodkladných opatrení, časové trvanie a spor vo veci samej

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 33 min.
Aký je účel zabezpečovacieho opatrenia, jeho funkcie, charakter, podmienky pre jeho nariadenie, výhody tohto inštitútu? Kedy súd môže nariadiť neodkladné opatrenie alebo aký je vzťah medzi neodkladným a zabezpečovacím nariadením.

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a jeho náležitosti

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 34 min.
Čo skúma súd z obsahu nariadenia a aké sú predpoklady pre nariadenie? Je možné nariadenie neodkladného opatrenia v prípade, že je subjekt v exekučnom konaní? 

Rozhodovanie o návrhu na neodkladné opatrenie

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 34 min.

 Postup pri podaní návrhu na neodkladné opatrenie, podmienky pre jeho nariadenie a lehoty na rozhodnutie o návrhu. 

Zabezpečovacie opatrenia

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 30 min.

Zabezpečovacie opatrenie patrí medzi jednu z najzaujímavejších noviniek v Civilnom sporovom poriadku.

Slabšia strana v spore a osobitný postup voči nej

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 32 min.

Kto je slabšia strana v spore, individuálne spotrebiteľské spory, spory o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a ochrana slabšej strany v pracovnoprávnych sporoch.

Individuálne spotrebiteľské spory a ich osobitosti

 
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 33 min.

Pohľad na jednotlivé subjekty, ktoré vystupujú v takýchto sporoch a na všetky dôležité informácie o danej problematike, či už zo strany dodávateľa alebo spotrebiteľa

 

Ochrana slabšej strany v pracovnoprávnych sporoch

 Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 30 min.

Poukazuje na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom požíva zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam CSP.

Spory o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach


Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 30 min.

Medzi konanie sporov s ochranou slabšej strany patrí aj tzv. konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.

Upomínacie konanie a jeho vzťah k platobnému rozkazu a k žalobe

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 32 min.

Upomínacie konanie ako jeden z prostriedkov pre žalobcov, akým môžu vymáhať peňažné nároky voči dlžníkom.

 

Osobitosti konania o návrhu v upomínacom konaní

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 33 min.

Predpoklady, ktoré musia byť splnené na to, aby žalobca mohol uplatňovať nárok v rámci uppomínacieho konania.

Obrana žalovaného v upomínacom konaní

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 35 min.

Osobitné prostriedky procesnej obrany žalovaného voči uplatnenému nároku v upomínacom konaní.

Pokrok v elektronizácii komunikácie a dôležité dátumy

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 24 min.

Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese.

Doručovanie do elektronickej schránky a účinky doručenia

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 35 min.

Prehľad o jednotlivých možnostiach doručovania v elektronickej podobe

Elektronické podania, ich kategórie a účinky

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Minutáž: 33 min.

Pre ktoré typy konaní už prebieha komunikácia výlučne elektronicky?

 

Osobitné formy rozsudkov – pre zmeškanie, vzdanie sa, uznanie

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 36 min.
Civilný sporový poriadok prebral z doterajšieho Občianskeho súdneho poriadku koncepciu rozhodnutí, ktoré sú postavené na splnení procesných podmienok, na základe ktorých môžu byť vydané a ktoré vo svojom výsledku predstavujú rozhodnutie o merite veci, tzn. o predmete konania.

Platobný rozkaz a odpor voči nemu

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 31 min.
Platobný rozkaz predstavuje ďalší zo spôsobov rozhodnutia, ktoré prichádzajú do úvahy v civilnom sporovom procese. Podstatou platobného rozkazu je rozhodovanie v tzv. rozkaznom konaní alebo zrýchlenom konaní, ktoré umožňuje súdu, aby vydal rozhodnutie s právnymi účinkami exekučného titulu bez toho, aby vo veci nariaďoval pojednávanie.

Konanie na odvolacom súde a rozhodnutie o odvolaní

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 49 min.
Lektor vo videoškolení predstavuje postup odvolacieho súdu v prípade podania odvolania. Odvolanie proti meritórnemu rozhodnutiu možno odôvodniť aj vadou predchádzajúceho procesného rozhodnutia, ktoré je právoplatné, ak takáto vada mala vplyv aj na meritórne rozhodnutie.

Odvolanie a odvolacie dôvody

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 35 min.
Odvolanie v Civilnom mimosporovom poriadku a v Civilnom sporovom poriadku je upravené odlišným spôsobom. Lektor v rámci videoškolenia bližšie poukazuje na rozdiely medzi týmito dvoma právnymi úpravami a na generálnu právnu úpravu obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku.

Uznesenie a uznesenie súdneho úradníka

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 24 min.
Právna úprava Civilného sporového poriadku v rámci rozhodnutí vydávaných civilnými súdmi upravuje samostatne inštitút uznesenia. Snahou zákonodarcu v rámci rekodifikácie bolo vymedziť pre uznesenie jednoznačnú procesnú pozíciu a teda primárnou pozíciou je, aby uzneseniami súd rozhodoval o procesných otázkach, o spôsobe vedenia konania.

Dovolanie pre nesprávne právne posúdenie veci

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 30 min.
Civilný sporový poriadok v rámci reformy právnej úpravy dovolacieho konania ustanovil aj nový typ dovolania, ktorého účelom je riešiť situácie, kedy súdy nižšieho stupňa, teda odvolací súd a súd prvej inštancie, nesprávne právne posúdia vec z dôvodu, že sa odklonia od ustálenej judikatúry dovolacieho súdu.

Dovolanie pre procesné vady rozhodnutia

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 35 min.
Dovolanie v civilnom procese predstavuje mimoriadny opravný prostriedok, ktorý slúži sporovým stranám na preukázanie toho, že rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nebolo vydané zákonne a že tu existuje vážny dôvod pre jeho zmenu alebo zrušenie, teda dosiahnutie toho, že bude výnimočne preskúmané dovolacím súdom v dôsledku takých vád a nedostatkov, ktoré odôvodňujú jeho preskúmanie aj po právoplatnosti.

Rozsudok

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 37 min.
Civilný sporový poriadok nadväzuje na koncepciu Občianskeho súdneho poriadku v otázke rozhodovania v civilnom sporovom procese a ustanovuje rozsudok ako základný spôsob rozhodovania o nároku žalobcu uplatnenom v konaní.

Replika a duplika

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 31 min.
Po podaní žaloby nasleduje tzv. písomné štádium súdneho konania, ktoré zavádza Civilný sporový poriadok ako novinku v súdnom konaní, a jeho účelom je zabezpečiť pre súd dostatok informácií do konania ešte pred tým, ako bude vytýčené prvé pojednávanie.

Späťvzatie žaloby a vzájomná žaloba

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 33 min.
Po podaní žaloby prichádzajú do úvahy ďalšie dispozičné úkony, ktorými sa uplatňuje/mení hmotnoprávny nárok v konaní a ktoré ovplyvňujú predmet konania.

Zmena žaloby

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 39 min.
Civilný sporový poriadok v plnej miere preberá dispozičné inštitúty, ktorými Občiansky súdny poriadok umožňoval sporovým stranám nakladať s predmetom konania, teda disponovať s uplatnenou žalobou. Vo videoškolení lektor upriami pozornosť na dispozičný inštitút, ktorý zákonodarca priznáva žalobcovi, a to je zmena žaloby.

Žaloba a vyjadrenie k žalobe

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 33 min.
Žaloba v civilnom procese predstavuje hlavný nástroj pre sporové strany pre uplatňovanie ich súkromnoprávnych práv a nárokov. Upravená je v Civilnom sporovom poriadku ako jediný spôsob uplatňovania hmotnoprávnych nárokov. Doterajšia terminológia, ktorá duálne používala pojmy žaloba a návrh na začatie konania, ako ich upravoval Občiansky súdny poriadok, bola nahradená v civilnom sporovom konaní jediným pojmom, a to žaloba.

Sudcovská koncentrácia pri úvodných písomných podaniach

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 59 min.
V rámci témy koncentrácie konania je potrebné vyrovnať sa s koncentráciou, ktorá môže prísť do úvahy v jednotlivých štádiách konania. Podrobnejšie ich vo videoškolení približuje lektor JUDr. Juraj Kotrusz.

Sudcovská koncentrácia a zákonná koncentrácia

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 60 min.
Koncentrácia konania predstavuje jednu z podstatných noviniek v rámci civilného rekodifikovaného procesu. Vo videoškolení sa lektor podrobnejšie pozerá na tento inštitút, ktorý je novozavedený, na jeho kategórie v podobe sudcovskej a zákonnej koncentrácie, na novinky oproti doterajšiemu modelu fungovania civilného procesu, na účinky, ktoré bude mať koncentrácia na postavenie sporových strán, a na postup súdu v konaní.

Koncentrácia konania pri opravných prostriedkoch

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 56 min.
Koncentrácia konania predstavuje jednu z noviniek, ktorú zavádza Civilný sporový poriadok a predstavuje jeden z nosných pilierov rekodifikácie a nového prístupu zákonodarcu k súdnemu konaniu. Vo videoškolení JUDr. Juraj Kotrusz rozoberá okrem iného základné princípy konania, zákonnú koncentráciu, odvolacie konanie, dokazovanie v odvolacom konaní i dovolanie.

Koncentrácia konania v rámci dokazovania

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 58 min.
JUDr. Juraj Kotrusz vo videoškolení rozoberá problematiku koncentrácie konania v rámci dokazovania, ktorá prešla podstatnou reformou v rámci rekodifikácie civilného procesného práva. Zameriava sa na základné princípy konania, princíp arbitrárneho poriadku, prípravu na dokazovanie i samotné dokazovanie. Rozoberá aj prostriedky procesnej obrany a útoku.

Koncentrácia konania v sporoch s ochranou slabšej stránky

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 54 min.
Koncentrácia konania ako nový prostriedok zabezpečenia rýchleho a hospodárneho rozhodnutia vo veci má svoje výnimky. Tou najpodstatnejšou výnimkou je aplikácia koncentrácie konania v prípade sporov so slabšou stranou ako novej kategórie konania, ktorá sa zavádza v Civilnom sporovom poriadku.

Princípy dokazovania v rekodifikovanom civilnom procese

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 61 min.
Lektor vo videoškolení objasňuje základné princípy dokazovania, ktorými sú princíp arbitrárneho poriadku, kontradiktórnosť sporového konania, princíp voľného hodnotenia dôkazov a princíp legality. Rozoberá i prostriedky procesnej obrany a útoku a dôkazné prostriedky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.