Stručne k aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov

Úprava stravovania zamestnancov do konca roku 2021 a od od 1. 1. 2022.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Dátum publikácie: 15. 11. 2021tt_jedlo-na-stole-v-kancelarii

Dňa 26. októbra 2021 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon z 26. 10. t. r. pozostáva z dvoch článkov: čl. I tvorí novela zákona č. 595/2003 Z. z., obsahujúca len dva body týkajúce sa stravovania daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP; podľa čl. II nadobudne zákon účinnosť 1. 1. 2022.

Je potrebné však hneď v úvode poznamenať, že (už) 28. 5. 2021 bol NR SR predložený „Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ - tlač 584. Podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z 20. 10. 2021 sa články I až III a články V až VII vypúšťajú. Ostal len článok IV – novela ZDP obsahujúca 2 body. V bode 1. sa mení znenie § 5 ods. 7 písm. b) a v bode 2. znenie § 19 ods. 2 písm. p) ZDP. Takto bol (po úprave názvu a číslovania článkov) v rámci programu 48. schôdze NR SR 26. októbra 2021 schválený.

1. Úvod

V tomto roku to bola už druhá zmena právnej úpravy stravovania zamestnancov. To, že k predloženiu návrhu novely vôbec došlo, bolo do značnej miery spôsobené tým, že odborná verejnosť, zamestnanci i zamestnávatelia vyjadrovali nespokojnosť s niektorými zmenami vyplývajúcimi z predchádzajúcej novely, zákona č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 3. 2021 (ďalej aj „februárová novela“). Aj v úvodnej časti dôvodovej správy je o. i. uvedené: „Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania...“.

2. Úprava stravovania zamestnancov do konca roku 2021

Stravovanie zamestnancov je upravené v siedmej časti Zákonníka práce (ďalej aj ZP) s názvom „Sociálna politika zamestnávateľa“. V súlade s § 152 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný zabezpečovať stravovanie zamestnancov vo všetkých zmenách priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Povinnosť zabezpečovať stravovanie nemá voči zamestnancom:

  • vyslaným na pracovnú cestu (s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny),
  • tým zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie - to bolo do tohto ods. 1 (s cieľom spresnenia a kvôli jednoznačnosti) doplnené februárovou novelou,
  • voči zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí – bez odkazu, ale túto problematiku upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. a zákon č. 553/2003 Z. z.

V zmysle § 152 ods. 2 ZP zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie (ako nepeňažné plnenie, ďalej aj „NP“) podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení (1. forma NP),
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (2. forma NP) alebo
  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby – t. j. poskytne im stravovacie poukážky (3. forma NP).

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Stručne k aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov

 

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.