Striedavá starostlivosť v rozhodnutiach súdov

Najlepší záujem dieťaťa, zohľadňované kritériá a dôvody odmietnutia.

Dátum publikácie: 16. 7. 2019Najlepší záujem dieťaťa a dôvody odmietnutia striedavej starostlivosti

Spisová značka: 6CoP/26/2015

Forma rozhodnutia: rozsudok

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2015

Rodičia nedostatočnou komunikáciou v prospech zdarného vývinu mal. D. a otec odmietnutím odbornej pomoci, ktorá by mohla bariéru v komunikácii medzi rodičmi odstrániť, nepreukázali, že by striedavá osobná starostlivosť bola najlepším odrazom porozchodového usporiadania vzťahov v rodine. Takéto usporiadania vzťahov v rodine nie je toho času v najlepšom záujme mal. D..
Vo vzťahu k úprave styku si je potrebné uvedomiť, že zverenie maloletého dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov nemožno považovať za porušenie práva maloletého dieťaťa na starostlivosť rodičov. Nepredstavuje totiž vylúčenie práva maloletého dieťaťa na starostlivosť oboch rodičov, rovnako ako nevylučuje právo rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené, na jeho výchovu a starostlivosť, aj keď za použitia iných foriem. (porov. uznesenie Ústavného súdu českej republiky sp. zn. IV. ÚS 2145/09 zo dňa 6.1.2010). Styk rodičov s dieťaťom je zo strany prvostupňového súdu spôsobom rešpektujúcim záujem mal. D. s tým, že príprava na styk musí v predmetnej veci zohrať významnú rolu. Uvedený termín bez ďalšieho znamená tiež zodpovednosť rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aby v záujme maloletého dieťaťa na neho pozitívne vplýval a viedol ho k pozitívnemu vzťahu k druhému rodičovi. Úlohou rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je aj vhodne na neho pôsobiť a zdôrazňovať mu dôležitosť stretávania sa s druhým rodičom (porov. Uznesenie Krajského súdu v Hradci Králové sp. zn. 25 Co 38/2003 zo dňa 24.02.2003).
Styk bol rovnako správne upravený prvostupňovým súdom v zmysle záverov znaleckého posudku a takto upravený styk dáva zadosť právu rodiča byť so svojím dieťaťom. Pokiaľ rodičia nájdu cestu vzájomnej komunikácie, nič nebráni upravený styk vzájomnou dohodou rozšíriť.

Základným právom dieťaťa je právo na pokojné a harmonické rodinné prostredie a je povinnosťou rodičov mu takéto prostredie zabezpečiť 

Spisová značka: 24CoP/59/2017 
Forma rozhodnutia: uznesenie 
Súd: Krajský súd 
Dátum rozhodnutia: 3. 5. 2017 

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ideálnym stavom je, keď dieťa môže vyrastať v starostlivosti oboch rodičov - otca i matky. Zároveň je však potrebné podotknúť, že základným právom dieťaťa je právo na pokojné a harmonické rodinné prostredie a je povinnosťou rodičov mu takéto prostredie zabezpečiť. V prípade, že medzi rodičmi dieťaťa dochádza k dlhodobejším nezhodám, prípadne obaja alebo jeden z nich sa správa neprimerane a ich spolužitie nevytvára vhodné prostredie pre zdravý rast dieťaťa, je dôvodné, ak sa dieťa zverí do osobnej starostlivosti len jedného z nich a upravia sa rodičovské práva a povinnosti. Z uvedeného plynie, že aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodičia nedohodnú, upraví styk autoritatívne súd. Pri rozhodovaní o rozsahu styku je dôležité zvážiť okolnosti tak na strane maloletého dieťaťa: ako jeho vek, zdravotný stav, vzťah k rodičovi, ktorý ho nemá v starostlivosti, doterajší spôsob a rozsah styku, denný režim; ako aj okolnosti na strane rodičov ako ich vzájomný vzťah, ich časové a ekonomické možnosti, rodinné pomery, vzdialenosť medzi bydliskom dieťaťa a rodiča, spoje a podobne. Rodič má právo sa s dieťaťom stýkať, nie je to však jeho povinnosť. Hlavným účelom styku je, aby zo stal zachovaný vzťah otca s maloletým, keď napriek nezhodám medzi rodičmi je základným právom dieťaťa, aby malo kontakt s obidvoma rodičmi. Zároveň je však úlohou oboch rodičov, aby svoje nezhody a konflikty v žiadnom prípade neprenášali na maloleté dieťa, na ktoré konfliktná situácia pôsobí nepriaznivo.

K princípom najlepšieho záujmu dieťaťa v konaní o úprave výchovných pomerov a k váhe preferencií maloletého 

Spisová značka: 19CoP/7/2018

Forma rozhodnutia: rozsudok

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 20. 9. 2018

I. Medzi kritéria, ktoré musí súd z hľadiska potreby rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa v konaní o úprave výchovných pomerov vziať na zreteľ, sú najmä:1. existencia pokrvného...


Stabilita výchovného prostredia ako kritérium rozhodnutia o osobnej starostlivosti dieťaťa

Spisová značka: I. ÚS 3216/13

Forma rozhodnutia: nález

Súd: Ústavný súd ČR

Pri posudzovaní, či došlo k takej zmene pomerov, ktorá by odôvodnila zmenu rozhodnutia o starostlivosti o deti, je všeobecnými súdmi uplatňovaný vyšší prah pre zmenu rozhodnutia o...

Starostlivosť o maloletých

Spisová značka: 4 Cz 4/65

R číslo: 21/1965

Forma rozhodnutia: rozhodnutie

Súd: Najvyšší súd ČSR

Ve věcech péče o nezletilé jsou soudy povinny hledět k zájmu nezletilce. Zájem nezletilého nelze však spatřovat pouze v tom, že je třeba za každou cenu respektovat vytvořený...

Nevhodná či neprebiehajúca komunikácia medzi rodičmi ako dôvod vylúčenia striedavej osobnej starostlivosti

Spisová značka: I.ÚS 1554/14

Forma rozhodnutia: nález

Súd: Ústavný súd ČR

Dátum rozhodnutia: 30. 12. 2014

Vo výnimočných prípadoch môže byť dôvodom na vylúčenie striedavej starostlivosti aj nevhodná alebo vôbec neprebiehajúca komunikácia medzi rodičmi, ale nemôže sa tak stať bez toho,...

K posudzovaniu kritérií pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

Spisová značka: II.ÚS 169/16

Forma rozhodnutia: nález

Súd: Ústavný súd ČR

Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2016

I. Zdravý psychický vývoj maloletého stojí nad záujmom rodičov podieľať sa na starostlivosti o maloletého rovnakou mierou a nad záujmom maloletého byť v starostlivosti oboch...

K rozdeleniu maloletých súrodencov pri zverení do osobnej starostlivosti

Spisová značka: 7CoP/58/2016

Forma rozhodnutia: rozsudok

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2016

V prípade maloletých súrodencov je nežiaduce a nevhodné a vo väčšine prípadov aj v neprospech týchto maloletých detí, aby sa pri rozhodovaní o zverení do osobnej starostlivosti...

Starostlivosť o dieťa a styk s ním by nemali prebiehať tak, že si ho rodičia striedajú každý druhý deň 

Spisová značka: 14CoP 22/2018

Forma rozhodnutia: rozsudok

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2018

I. Pre dieťa, ktoré začalo dochádzku do predškolského zariadenia, mimoriadne dôležitý pravidelný denný režim, opakujúca sa rutina, pocit stability zázemia, ktorý by len s...

Zmena bydliska rodiča dieťaťa môže byť dôvodom pre zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti dieťaťa 

Spisová značka: 7CoP/109/2017

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2017

Zmena bydliska dieťaťa a jeho presťahovanie do vzdialeného 169 km od súčasného bydliska dieťaťa, kde má dieťa vybudované všetky podstatné väzby, je zjavne potrebné posudzovať ako...

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.