Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 1/2020

Najvyšší súd vydal prvú tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach správnych.

Dátum publikácie: 11. 8. 2020Zjednotenie rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a všeobecných súdov k pôsobnosti orgánov na administratívne konanie o žiadosti profesionálnych vojakov o starobný dôchodok po nadobudnutí účinnosti zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov

Spisová značka: Snj 24/2020
R číslo: 1/2020
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 7. 2020
Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č....

Úspešný žalobca - absencia sťažnostnej legitimácie

Spisová značka: 3Asan/13/2017
R číslo: 2/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 7. 2020
Mimoriadny charakter kasačnej sťažnosti sa prejavuje v tom, že prístup k nej má len ten aktívne legitimovaný subjekt, v ktorého neprospech krajský súd rozhodol. Rozhodujúcim...

Dane - charakteristika nadobudnutia tovaru v tuzemsku

Spisová značka: 3Sžfk/3/2019
R číslo: 3/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 7. 2020

Nepohyblivé (vôľové) nadobudnutie tovaru tuzemským daňovým subjektom v inom členskom štáte EÚ nemožno považovať za nadobudnutie tovaru v tuzemsku, pretože pojmovým znakom...

Dane - zneužitie práva

Spisová značka: 3Sžfk/9/2019
R číslo: 4/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 7. 2020
V prípade, že hlavným účelom prepravy oceľových zvitkov z prevádzky na území SR (pôvodne dovezených z Ukrajiny) do Maďarska a ich okamžitej spätnej prepravy bez vyloženia tovaru v...

Nezákonná daňová kontrola a jej právny následok

Spisová značka: 6Sžfk/63/2017
R číslo: 5/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 7. 2020
V prípade, že daňová kontrola je nezákonná, nezákonné sú aj dôkazy obstarané a vykonávané v rámci nej. Ani vykonaním dokazovania vo vyrubovacom konaní nemôže dôjsť ku konvalidácii...

Dokazovanie v daňovom konaní a zásada objektívnej pravdy

Spisová značka: 6Sžfk/20/2018
R číslo: 6/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 7. 2020

Zásada objektívnej pravdy ovládajúca daňové konanie neznamená absolútnu povinnosť správcu dane „dokazovať“ dovtedy, dokiaľ sa bez pochýb nepreukážu a nepotvrdia tvrdenia daňového...

Čerstvé ovocie a zelenina a nevyhnutnosť správneho disponovania s touto živou potravinou

Spisová značka: 5Sžo/44/2016
R číslo: 7/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 7. 2020
I. Čerstvé ovocie a zelenina sú tzv. živou potravinou aj po dosiahnutí konzumnej zrelosti, a preto v nich naďalej i pri doprave, skladovaní a vystavovaní v predajni prebiehajú...

Porušenie technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkov

Spisová značka: 2Sžo/223/2015
R číslo: 8/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2020
Na vyvodenie záveru o porušení technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkov je rozhodujúca skutočnosť, že nebol dodržaný čas ich rozmrazovania v čase otvorenia...

Potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu

Spisová značka: 6Asan/1/2017
R číslo: 9/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2020
Pri rozhodovaní, či je nejaká potravina nevhodná pre ľudskú spotrebu, musí sa vziať zreteľ na skutočnosť, či nie je potravina s ohľadom na jej určené použitie neprijateľná pre...

Predaj nebalených pekárenských výrobkov samoobslužným spôsobom

Spisová značka: 7Sžo/65/2016
R číslo: 10/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2020
Účelom hygienického predaja nebalených pekárenských výrobkov samoobslužným spôsobom je, aby boli zo strany prevádzkovateľa zabezpečené také úkony pri predaji, ktoré minimalizujú...

Označovanie bryndze

Spisová značka: 8Sžo/24/2016
R číslo: 11/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 8. 2020
Bryndza sa podľa suroviny použitej na jej výrobu člení na ovčiu bryndzu (vyrábanú len zo zrejúceho ovčieho hrudkového syra alebo skladovaného ovčieho syra) a zmesnú bryndzu...

Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Spisová značka:7Asan/18/2017
R číslo: 12/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 8. 2020
Nie každá potravina po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti je súčasne nebezpečná, zdraviu škodlivá alebo nevhodná na ľudskú spotrebu. Ak orgán úradnej kontroly potravín zistí u...

Precedenčná zásada v potravinovom práve

Spisová značka: 6Asan/21/2018
R číslo: 13/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 8. 2020

Orgán úradnej kontroly potravín je ex offo povinný pri určovaní výšky pokuty aplikovať precedenčnú zásadu a zohľadňovať skutočnosti týkajúce sa ukladania pokút v skutkovo a právne...

Pojem „minulosť prevádzkovateľa“ potravinárskej prevádzky

Spisová značka: 4Asan/20/2017
R číslo: 14/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 8. 2020
V potravinovom práve Slovenskej republiky absentuje legálna definícia pojmu „minulosť prevádzkovateľa“. Orgány úradnej kontroly potravín spravidla skúmajú minulosť prevádzkovateľa...

Predaj nebalených pekárenských výrobkov – hygiena predaja

Spisová značka: 4Asan/14/2018
R číslo: 15/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 8. 2020
I. Prioritným cieľom zákonnej úpravy podmienok a pravidiel predaja nebalených pekárskych výrobkov samoobslužným spôsobom je zabezpečenie hygienického nakladania s uvedenými...

Sankčný mechanizmus zákona o potravinách

Spisová značka: 4Asan/7/2018
R číslo: 16/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 8. 2020
I. Sankčný mechanizmus vytvorený zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov musí spĺňať požiadavky ustanovené v čl. 55 ods. 1 nariadenia Európskeho...

Výkon úradnej kontroly potravín inšpektormi

Spisová značka: 10Asan/10/2017
R číslo: 17/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 8. 2020
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov nevylúčil inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky z výkonu úradných kontrol...

Zákaz označovania potravín klamlivým spôsobom

Spisová značka: 10Asan/13/2018
R číslo: 18/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 8. 2020

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má povinnosť označovať potraviny, ktoré umiestňuje na trh, takým spôsobom, aby informácie o potravinách neuvádzali spotrebiteľa do omylu,...

Vyjadrenie sa k podkladom správneho rozhodnutia

Spisová značka: 9Sžsk/122/2018
R číslo: 19/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 8. 2020
I. Hoci na konanie v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých...

Zmluva medzi SR a Ukrajinou - zvýšenia k základnej výške dôchodku

Spisová značka: 4So/70/2013
R číslo: 20/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 8. 2020
Pri prepočte invalidných, starobných a pozostalostných dávok podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, zverejnenej v Zbierke zákonov pod č....

Aktívna žalobná legitimácia ministra spravodlivosti v disciplinárnych konaniach exekútorov

Spisová značka: 6Asan/7/2019
R číslo: 21/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 8. 2020
I. Správne súdnictvo nie je založené na verejnej žalobe „actio popularis“, ktorá by umožnila komukoľvek podať správnu žalobu, ale tieto subjekty zákonodarca výslovne vymedzil v...

Prístup k celým zneniam rozhodnutí majú užívatelia so zakúpeným prístupom do EPI Právnych systémov.

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.