Stanoviská a rozhodnutia vo veciach obchodnoprávnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 4/2020

Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach obchodnoprávnych.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021Príslušnosť súdu na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana obchodného mena

Spisová značka: 1Ndob/12/2019
R číslo: 42/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2019


Obchodné meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva, preto kauzálne príslušným súdom na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana obchodného mena, je podľa § 25 ods....

Príslušnosť súdu na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana doménového mena

Spisová značka: 1Ndob/6/2020
R číslo: 43/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2020

Doménové meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva (práva obdobné priemyselným právam na označenie), preto kauzálne príslušným súdom na prejednanie sporu, ktorého...


Odpor proti platobnému rozkazu vydanému v upomínacom konaní doručený súdu elektronickými prostriedkami

Spisová značka: 3Ndob/11/2019
R číslo: 44/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019

Ak odpor proti platobnému rozkazu vydanému v konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní doručený súdu elektronickými prostriedkami nebol podaný prostredníctvom na to...


Začiatok plynutia lehoty na vznesenie námietky zaujatosti sudcu

Spisová značka: 4Ndob/9/2020
R číslo: 45/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2020

Aj v prípade, keď strana sporu v námietke zaujatosti neuviedla konkrétny deň, kedy sa dozvedela o dôvode vylúčenia sudcu, konajúci súd námietku prejedná za predpokladu, že je možné...

Konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra, ktorých zápis bol vykonaný na základe súdneho rozhodnutia

Spisová značka: 2ObdoG/1-2/2020
R číslo: 46/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2020

Predmetom konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra podľa ustanovenia § 299 a nasl. Civilného mimosporového poriadku nemôže byť výmaz údajov z obchodného registra,...


Určenie existencie právneho vzťahu

Spisová značka: 2ObdoV/11/2019
R číslo: 47/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019


Žalobca má naliehavý právny záujem na určení, či tu právo je alebo nie je podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O. s. p. v znení účinnom do 30. júna 2016 (rovnako aj podľa § 137 písm. c/...

Postup súdu podľa § 382 CSP, ak bez výzvy stranám sporu použije vo svojom rozhodnutí iné ustanovenie právneho predpisu ako súd prvej inštancie, ak už bolo predmetné ustanovenie aplikované v skoršom štádiu konania

Spisová značka: 3Obdo/1/2019
R číslo: 48/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2019


I. Nejde o postup odvolacieho súdu v rozpore s ustanovením § 382 Civilného sporového poriadku, ak bez výzvy stranám sporu použije vo svojom rozhodnutí iné ustanovenie právneho...

Dovolanie podané elektronickými prostriedkami autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom advokátskeho koncipienta

Spisová značka: 3Obdo/96/2019
R číslo: 49/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 11. 2019

Ak bolo dovolanie podané elektronickými prostriedkami autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom advokátskeho koncipienta, nie je splnená zákonná podmienka spísania a...

Viazanosť odvolacieho súdu skutkovým stavom zisteným súdom prvej inštancie v konaniach v niektorých veciach právnických osôb podľa ustanovenia § 304 a nasl. CMP

Spisová značka: 4Obdo/17/2020
R číslo: 50/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2020

Odvolací súd je v konaniach v niektorých veciach právnických osôb podľa ustanovenia § 304 a nasl. Civilného mimosporového poriadku viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd...

Neprihliadnutie na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, z dôvodu, že v neskoršom štádiu odvolacieho konania nebola strana sporu podľa odvolacieho súdu riadne zastúpená

Spisová značka: 4Obdo/97/2018
R číslo: 51/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 15. 11. 2019


Ak odvolací súd v spore uvedenom v ustanovení § 90 ods. 1 C. s. p. neprihliadol na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, z dôvodu, že v neskoršom štádiu...


Opodstatnenosť odborného vyjadrenia (posudku odborníka), ak jeho predmetom majú byť len hypotetické úvahy žalujúcej strany o možnom vzniku jej škody. Možnosť súdu určiť pri rozhodovaní o veci samej výšku žalovaného nároku úvahou, odhadom.

Spisová značka: 5Obdo/14/2020
R číslo: 52/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020


I. Odborné vyjadrenie (posudok odborníka) nie je opodstatnené, ak jeho predmetom majú byť len hypotetické úvahy žalujúcej strany o možnom vzniku jej škody a nie reálne existujúce...

Posúdenie dôležitosti ospravedlniteľného dôvodu, ktorým sa žiada o zrušenie rozsudku pre zmeškanie podľa ustanovenia § 277 ods. 2 C. s. p.

Spisová značka: 5Obdo/26/2019
R číslo: 53/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020


Dôležitosť ospravedlniteľného dôvodu, ktorým sa žiada o zrušenie rozsudku pre zmeškanie podľa ustanovenia § 277 ods. 2 C. s. p. nemožno posudzovať bez prihliadnutia na všetky...

Splnenie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaného vydaného súdom prvej inštancie bez nariadenia pojednávania podľa § 273 C. s. p.

Spisová značka: 5Obdo/50/2019
R číslo: 54/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 12. 2020

Pokiaľ odvolací súd dospeje k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaného vydaného súdom prvej inštancie bez nariadenia...
Ustanovenie § 161 ods. 3 veta druhá C. s. p. vo vzťahu k osobitnej úprave uvedenej v ustanovení § 90 ods. 1 a 2 C. s. p.

Spisová značka: 5Obdo/77/2019
R číslo: 55/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020


Ustanovenie § 161 ods. 3 veta druhá C. s. p. vo vzťahu k osobitnej úprave uvedenej v ustanovení § 90 ods. 1 a 2 C. s. p. treba vykladať tak, že zákaz vydať rozhodnutie, ktorým sa...

Konanie pred všeobecným súdom o zrušenie rozsudku rozhodcovského súdu

Spisová značka: 5Obdo/98/2018
R číslo: 56/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2020

Konanie pred všeobecným súdom o zrušenie rozsudku rozhodcovského súdu podľa zákona č. 244/2002 Z. z. na rozhodcovské konanie nenadväzuje a nie je možné ho považovať za ďalšie...

Oprávnenie dlžníka určiť, či ním poskytnuté plnenie veriteľovi sa započíta na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo

Spisová značka: 1ObdoV/3/2019
R číslo: 57/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2020

I. Z ustanovenia § 330 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva oprávnenie dlžníka určiť, či ním poskytnuté plnenie veriteľovi sa započíta na istinu pohľadávky, alebo na jej...

Právo výrobcu elektriny uplatniť si právo na podporu za nasledujúci kalendárny rok

Spisová značka: 2Obdo/18/2018
R číslo: 58/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2019


Výrobca elektriny má právo uplatniť si právo na podporu za nasledujúci kalendárny rok len v prípade, ak najneskôr do 15. augusta doručí prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej...

Odstránenie vád diela treťou osobou určenou objednávateľom
Spisová značka: 3Obdo/3/2020
R číslo: 59/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020


I. Aj v prípade odstránenia vád diela treťou osobou určenou objednávateľom za predpokladu, že zhotoviteľ vady diela neodstránil ani v dodatočnej primeranej lehote, má objednávateľ...

Právny úkon, ktorým dochádza k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky. Lehota na podanie žaloby o neúčinnosť právneho úkonu.

Spisová značka: 3Obdo/8/2020
R číslo: 60/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2020


I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca...

Oprávnenie členom dozornej rady zaväzovať vlastnými úkonmi akciovú spoločnosť

Spisová značka: 3Obdo/57/2019
R číslo: 61/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 11. 2019


Oprávnenie členom dozornej rady zaväzovať vlastnými úkonmi akciovú spoločnosť nevyplýva zo znenia ustanovenia § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka upravujúceho zákonné zastúpenie...

Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok

Spisová značka: 3Obdo/64/2019
R číslo: 62/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019

Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok nemožno vyvodiť len zo skutočnosti, že súdu nie je známa odplata za postúpenie pohľadávky.

 

Právo veriteľa domáhať sa zmluvného plnenia, na ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikol len zmluvný nárok. Vzájomné vyporiadanie po odstúpení od zmluvy.

Spisová značka: 3Obdo/80/2019
R číslo: 63/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2019


I. V dôsledku odstúpenia od zmluvy zaniká aj právo veriteľa domáhať sa zmluvného plnenia, na ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikol len zmluvný nárok (§ 351 ods. 1...

Rozhodnutie súdu o nároku poisťovateľa v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 381/2001 Z. z.

Spisová značka: 4Obdo/84/2018
R číslo: 64/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019

Súd rozhodujúci o nároku poisťovateľa v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla...

Všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok. Univerzálne oprávnenie konať v mene právnickej osoby.

Spisová značka: 5Obdo/57/2019
R číslo: 65/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019

Ustanovenie § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, čím vymedzuje...

Okamih vzniku záväzku zmenkového dlžníka zo zmenky vystavenej pôvodne ako blankozmenka

Spisová značka: 3Obdo/65/2019
R číslo: 66/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019

Pre okamih vzniku záväzku zmenkového dlžníka (vystaviteľa vlastnej zmenky, akceptanta cudzej zmenky, resp. avalistu) zo zmenky vystavenej pôvodne ako blankozmenka je irelevantný...

Právo zhotoviteľa zvoliť si, či od zmluvy odstúpi a bude požadovať vydanie veci, alebo v zmluvnom vzťahu s úpadcom zotrvá a v konkurze si prihláškou uplatní právo na zaplatenie nezaplatenej časti ceny diela

Spisová značka: 1Obdo/17/2018
R číslo: 67/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019

Ak bola v zmluve o dielo dohodnutá výhrada vlastníckeho práva k stavbe a objednávateľ porušil záväzok zaplatiť riadne a včas dohodnutú cenu diela, má zhotoviteľ právo zvoliť si, či...

Pohľadávka na zaplatenie vopred uhradeného a nespotrebovaného nájomného je pohľadávkou proti podstate

Spisová značka: 2ObdoV/9/2018
R číslo: 68/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019

Pohľadávka na zaplatenie vopred uhradeného a nespotrebovaného nájomného vyplývajúca zo zmluvy o dlhodobom podnájme (rovnako i v prípade zmluvy o dlhodobom nájme) nie je podmienenou...

Uplatnenie pohľadávky veriteľa proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh

Spisová značka: 3Obdo/63/2019
R číslo: 69/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019

Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti...

Posúdenie pohľadávky veriteľa ako podriadenej pohľadávky
Spisová značka: 4Obdo/43/2019
R číslo: 70/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020

Pre posúdenie pohľadávky veriteľa ako podriadenej pohľadávky v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) sa pri...

 
 
 

Prístup k celým zneniam rozhodnutí majú užívatelia so zakúpeným prístupom do EPI Právnych systémov.

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.