Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.

Dátum publikácie: 28. 11. 2016Spotrebiteľ ako slabšia strana a nová koncepcia jeho ochrany

  • koncepcia slabšej strany a jej legislatívne vymedzenie
  • účel právnej úpravy a posun v ochrane oproti doterajšej právnej úprave
  • rozsah osobitnej právnej úpravy a jej vplyv na všeobecnú úpravu súdneho konania

Individuálne spotrebiteľské spory

  • osobitný zástupca v konaní, širšia poučovacia povinnosť súdu
  • obmedzenia v dispozičných procesných úkonoch, osobitná ochrana slabšej strany, zmena v prístupe v prípade zastúpenia advokátom
  • koncentrácia konania a rozsudky pre zmeškanie, spojenie vecí

Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach

  • transpozícia smernice č. 2009/22/ES a jej vplyv na vnútroštátne spotrebiteľské právo
  • kauzálna príslušnosť krajských súdov, odvolací súd a vzťah k dovolaniu
  • sporové strany a predmet konania, osobitná ochrana slabšej strany
  • účinky rozsudku a jeho vplyv na individuálne spotrebiteľské vzťahy

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Autor: JUDr. Juraj Kotrusz


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.