Spoločnosť v kríze

Rozhodnutia o diskvalifikácii, nový právny inštitút krízy v Obchodnom zákonníku.

Autori: JUDr. Zuzana Bartová
Dátum publikácie: 13. 4. 2016K § 13a

Účinný od 1. 1. 2016

Ustanovenie bolo do Obchodného zákonníka doplnené s účinnosťou od 1. 1. 2016 (novela vykonaná zákonom č. 87/2015 Z. z.) Systematicky je zaradené v diele IV prvej hlavy prvej časti Obchodného zákonníka upravujúcej všeobecné ustanovenia o konaní podnikateľa. Výber osoby konajúcej v mene podnikateľa (štatutárny orgán), ako i výber osoby vykonávajúcej funkciu člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a prokuristu je limitovaný splnením podmienok uvedených v § 13a. Tento zaviedol inštitút vylúčeného zástupcu (odsek 1), ktorým je osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu vylúčená z výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu, pričom táto diskvalifikácia platí rovnako pre výkon funkcie, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a prokuristu. Rozhodnutím súdu o vylúčení je iba rozhodnutie súdu, o ktorom tak ustanoví zákon.

Rozhodnutím o diskvalifikácii (vylúčení) sú podľa platnej právnej úpravy dva typy súdnych rozhodnutí. Prvou skupinou sú rozhodnutia, ktorými sa uložil trest zákazu činnosti (§ 61 ods. 10 Trestného zákona, podľa ktorého „právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu je po dobu výkonu trestu rozhodnutím o vylúčení podľa predpisov obchodného práva.”). Druhým typom rozhodnutí o diskvalifikácii sú rozhodnutia konkurzných súdov v zmysle § 74a ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a to rozsudky súdov, ktorými sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu v súvislosti s porušením povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.

§ 67a

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zavádzajú ustanovenia § 67a67i upravujúce stav spoločnosti, ktorý zákonodarca nazval krízou. Cieľom a účelom úpravy tohto stavu a časového úseku trvania spoločnosti je zabezpečiť, aby zákonom určené plnenia, ktoré sú poskytnuté spoločnosti v stave krízy, mala spoločnosť zakázané až do prekonania krízy vracať, pričom uspokojenie týchto plnení bude podriadené uspokojeniu nárokov iných veriteľov. Ustanovenia o kríze sa vzťahujú iba na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Od 1. 1. 2016 sa tieto ustanovenia budú vzťahovať aj na jednoduchú spoločnosť na akcie (§ 220h a nasl.) Spoločnosťou v kríze na účely Obchodného zákonníka nemôže byť banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Definícia úpadku sa nachádza v zákone o konkurze a reštrukturalizácii (7/2005 Z. z.). Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou konkurzného súdu (§ 19 ods. 1 písm. a) ZKR), aby osvedčil svoju platobnú schopnosť a vyjadril sa k veriteľskému návrhu na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je platobne neschopný.

§ 67b

V prípade, ak spoločnosť spĺňa zákonné podmienky stavu krízy podľa § 67a (nejde o stav hroziacej krízy), pribúda štatutárnemu orgánu takejto spoločnosti osobitná zakročovacia povinnosť vykonať všetky úkony, ktoré by osoba v takomto postavení a situácii mala vykonať. Zákon túto povinnosť rieši v kontexte povinnosti štatutárneho orgánu konať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou (spoločnosť s ručením obmedzeným - § 135a OBZ) alebo náležitou starostlivosťou (akciová spoločnosť – § 194 OBZ). Táto osobitná povinnosť pristupuje k ostatným povinnostiam aj v prípade, ak štatutárny orgán stav krízy spoločnosti včas neodhalí a nezidentifikuje. Krajným opatrením je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu spoločnosti v kríze.

Komentár je uvedený v skrátenej verzii, jeho celé znenie nájdete v produkte Komentáre:

Komentár k zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Komentár k § 13a§ 67a§ 67b§ 67c§ 67d§ 67e§ 67f§ 67g§ 67h§ 67i  z. č. 513/1991 Zb.

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 87/1995 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.