Prvé zákony na riešenie situácie v súvislosti s koronavírusom schválené

Národná rada SR schválila prvé zákony v súvislosti s koronavírusom: o sociálnom poistení, o mimoriadnych opatreniach v justícii a zmeny v školskom zákone.

Dátum publikácie: 26. 3. 2020tt_kocka-paragraf

Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní 24. 3. a 25. 3. 2020 schválila nasledovné zákony:

1. Zákon č. 62/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 


2. Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 


3. Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Zákon č. 62/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii

Podľa dôvodovej správy sa právna úprava zameriava na:

  • obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch,
  • obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní,
  • obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,
  • predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu,
  • umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva,
  • dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby,
  • obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov
  • verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame
  • rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti,
  • zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov. 

Časť vyššie uvedených opatrení je koncipované ako opatrenia dočasného charakteru, pričom ich dočasnosť je daná dátumom, do kedy sa uplatňujú. Návrh zákona pracuje s termínom do 30. apríla 2020, pričom sa nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu.

Pozrite aj  dôvodovú správu k z. č.62/2020 Z. z.

2. Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Vo vzťahu k nároku na dávku nemocenské bude vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN). Podľa aktuálneho právneho stavu nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi od 11. dňa DPN, pričom za prvých 10 dní patri zamestnancovi nárok na náhradu príjmu pri DPN, ktorá je hradená zamestnávateľom. V týchto prípadoch sa teda navrhuje odbremeniť zamestnávateľov od platenia náhrady príjmu pri DPN. V čase krízovej situácie súvisiacej s Covid 19 v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia  bola poskytnutá výška nemocenského 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa DPN. Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského resp. náhrady príjmu pri DPN iba 25 %.
Na ošetrovné budú mať nárok osoby, ktoré sa budú v prípadoch, kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, starať o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Novelou sa upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. 

Medzi aktívne opatrenia na trhu práce pribudnú aj projekty na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.
Odloží sa termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a tumožní sa občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
 

3. Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon má za cieľ reagovať pre oblasť regionálneho školstva na vyhlásenie mimoriadnej situácie  a vyhlásenie núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Zavádza sa možnosť, aby v presne vyšpecifikovaných situáciách minister školstva mohol operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka.

Autor: NR SR

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené