Pripravovaná novela Daňového poriadku

Informácia o návrhu novely Daňového poriadku po medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Autori: Ing. Božena Jurčíková
Dátum publikácie: 24. 9. 2019tt_kocka-paragraf

Všeobecne k návrhu novely daňového poriadku

V roku 2019 ministerstvo financií v spolupráci s finančným riaditeľstvom predkladá ako iniciatívny návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely daňového poriadku“). Treba poznamenať, že v roku 2018 ministerstvo financií komplexný návrh novely daňového poriadku nepredložilo, boli to len  krátke a čiastkové novely daňového poriadku, ktoré boli vyvolanými novelami iných zákonov.

Návrh novely daňového poriadku je zameraný na zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov nadväzne na zákon proti byrokracii, zvýšenie efektívnosti uplatňovania niektorých ustanovení daňového poriadku, ako aj precizovanie ustanovení daňového poriadku s cieľom ich jednotného a zjednodušeného uplatňovania a na zlepšenie vymáhania daňových nedoplatkov novým spôsobom daňovej exekúcie.

Predkladáme informáciu k návrhu legislatívnych zmien a doplnení vybraných ustanovení daňového poriadku upravené už po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh novely daňového poriadku obsahuje aj ďalšie úpravy, ktoré budú predmetom komplexného komentára vrátene príkladov po jeho schválení v NR SR v mesiaci október – november 2019 s predpokladom, že môže dôjsť aj k úprave tohto návrhu novely daňového poriadku.

Návrh novely daňového poriadku po medzirezortnom pripomienkovaní

Návrh novely daňového poriadku po medzirezortnom pripomienkovaní (dátum ukončenia MPK bol 27. júna 2019) obsahuje nasledovné (vybrané) legislatívne úpravy:

Osoby zúčastnené pri správe daní

Navrhuje sa, aby postavenie zamestnanca správcu dane, ktorým je obec, mal aj starosta obce, ak táto obec nemá ďalších zamestnancov, ktorí by vykonávali úkony pri správe daní, ako je miestne zisťovanie, daňová kontrola alebo vyrubovacie konanie a aby tieto úkony pri správe  miestnych daní, ktoré obec spravuje, vykonával starosta obce.

Používanie jazyka pri správe daní

Z dôvodu zefektívnenia správy daní, ako aj znižovania administratívnej záťaže sa navrhuje, aby správca dane mohol upustiť od vyžadovania úradného prekladu predložených písomností. Navrhovaná úprava zníži aj výdavky daňového subjektu vynaložené na preklad písomností z iného jazyka do slovenského jazyka. Správca dane po zvážení môže požadovať úradne overený preklad len tých častí písomností alebo len určité strany z týchto písomností (zmluvy, obchodné kontrakty, faktúry), ktoré sú nevyhnutné v rámci konania, ktoré vedie pri správe daní, napr. daňová kontrola. V prípade rozdielneho výkladu správca dane požiada daňový subjekt o úradný preklad, čo znamená úradne overený preklad do štátneho jazyka.

Zastupovanie

Pri aplikácii inštitútu zastupovania daňového subjektu pred správcom dane nastávajú v praxi situácie, keď daňový subjekt predloží plnú moc, ktorým udeľuje inej osobe, aby ho zastupovala pri správe daní a následne predloží ďalšie plnomocenstvo, pričom rozsah plných mocí sa prekrýva, nastáva tzv. kolízia plnomocenstiev. V takomto prípade sa navrhuje upraviť, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. V prípade pochybností správca dane vyzve daňový subjekt na vyjadrenie. Do odstránenia nedostatkov doručenej plnej moci bude vykonávať zástupca len nevyhnutné úkony, aby nedošlo k zmareniu neopakovateľných úkonov napr. pri daňovej kontrole alebo pri podaní opravného prostriedku.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.