Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021

Kto, za akých podmienok a v akej výške platí preddavky na daň z príjmov v roku 2021?

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Dátum publikácie: 22. 2. 2021tt_2021-tkanina

V ustanovení § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň je ďalej upravené:

  • pre fyzické osoby v
    • § 34 ZDP pre daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
    • § 35 ZDP pre daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti,
  • pre právnické osoby v § 42 ZDP.

Niektoré súvisiace úpravy týkajúce sa preddavkov sú uvedené aj v § 51c ZDP a v prechodných ustanoveniach ZDP. Podľa § 51c ZDP preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Z ustanovenia § 34 ods. 7 a § 42 ods. 12 ZDP vyplýva, že správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP. Na postup správcu dane pri vrátení takto zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň sa použijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

NEPREHLIADNITE!

Preddavky na daň sa tak u fyzických osôb, okrem daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti, ako aj právnických osôb platia štvrťročne a mesačne, ale len v prípade, ak:

  • posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, kedy je daňovník povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka;
  • posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eur, kedy je daňovník povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.