Predaj pozemku spolu s nehnuteľnosťou

Rodinný dom bol zdedený pred 10 rokmi, príjem z predaja domu by bol oslobodený. Problematický je pozemok, ktorý bol pred dvomi rokmi vysporiadaný vydržaním. V r. 2019 sa dom aj s pozemkom predal. Aký bude postup pri zdanení?

Autori: Ing. Zuzana Uríková
Dátum publikácie: 26. 8. 2019Otázka:

Rodinný dom bol zdedený pred 10 rokmi, príjem z predaja domu by bol oslobodený. Problematický je pozemok, ktorý k domu prislúcha, pretože tento rodičia užívali a žili v domnienke, že ho aj vlastnia, ale až pri zámere dom predať sa zistilo, že pozemok nie je vysporiadaný. Následne sa pozemok pred dvomi rokmi vysporiadal vydržaním. V r. 2019 sa dom aj s pozemkom predal. Aký bude postup pri zdanení? Ako sa posúdi vlastníctvo pozemku? Bude predaj pozemku oslobodený spolu s domom? Ak nie, ako by sa malo postupovať, ak predajná cena nebola dohodnutá zvlášť za dom a zvlášť za pozemok?

Odpoveď:

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, ktorý upravujú ustanovenia § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Až po splnení zákonom ustanovených podmienok vydržania sa oprávnený držiteľ stáva vlastníkom veci. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

Ak sa predáva pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, je potrebné posudzovať splnenie podmienok na účely oslobodenia príjmov z predaja podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov samostatne za pozemok a samostatne za stavbu (uvedené platí aj vtedy, ak ide o predaj pozemku, na ktorom je umiestnená rozostavaná stavba).

Uvedené sa rozlišuje aj z dôvodu, že podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba nie je súčasťou pozemku. Napríklad pri určení momentu nadobudnutia nehnuteľnosti, ktorá bola obstaraná na základe zmluvy, je potrebné vychádzať z údajov uvedených v právoplatnom rozhodnutí správy katastra o vklade, a to v nadväznosti na právne účinky vkladu podľa § 28 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Ak teda podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti nie sú splnené, ide o zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Predaj pozemku spolu s nehnuteľnosťou

 

Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené