Predaj podniku

Komplexný nájom nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti a predaj podniku.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 20. 8. 2019tt_socialna-siet-08-2019

Predaj podniku alebo časti podniku, resp. prevod aktív vysvetľujeme v slovenských súvislostiach, ako aj podľa európskej smernice o DPH. Zároveň predstavujeme pohľad Súdneho dvora na prejudiciálne otázky viažuce sa k tomu, či prenájom nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti podniku možno považovať za predaj podniku.

V podnikateľskej praxi dochádza k rôznym aktivitám v súvislosti s majetkom platiteľa – napr. k predaju podniku alebo jeho časti, k prevodu obchodného podielu, prípadne ku komplexnému nájmu nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti, t. j. vrátane hmotného majetku.

Pri predaji podniku alebo jeho časti podnik alebo jeho časť prechádza od predávajúceho ku kupujúcemu. Na rozdiel od toho pri prevode podielov alebo akcií všetky aktíva a pasíva podniku zostávajú a mení sa len vlastník. Od uvedeného treba rozlíšiť transakciu, prostredníctvom ktorej sa nehnuteľnosť používaná na prevádzkovanie obchodnej činnosti prenajme so všetkými fixnými aktívami, ako aj s inventárnymi predmetmi určenými na toto prevádzkovanie, pričom nájomca pokračuje v činnosti prenajímateľa pod tým istým obchodným menom.

Prevod všetkých aktív alebo ich časti podľa smernice EÚ

Podľa článku 19 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“) členské štáty môžu v prípade prevodu všetkých aktív alebo ich časti za úhradu alebo bezodplatne, alebo vo forme vkladu do spoločnosti usúdiť, že nedošlo k dodaniu tovaru a že sa príjemca považuje za právneho nástupcu predchodcu.

Členské štáty môžu prijať opatrenia potrebné na predchádzanie narušenia hospodárskej súťaže v prípadoch, ak príjemca nie je v plnom rozsahu povinný platiť daň. Môžu tiež prijať akékoľvek opatrenia potrebné na zabránenie tomu, aby uplatňovaním tohto článku mohlo dochádzať k daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani.

Predaj podniku alebo časti podniku podľa slovenského obchodného práva

V SR je právna úprava zmluvy o predaji podniku a časti podniku obsiahnutá v § 476 až § 488 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku Predaj podniku a prevod podielu z hľadiska DPH

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.