Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. 

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 31. 12. 2020tt_dph

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel. Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov. V článku si vysvetlíme, kto povinnosť má a ako ju môže správne splniť.

Koniec kalendárneho roka je už tradične spojený s vyúčtovaním rôznych oblastí a činností, ktoré sa udiali v priebehu roka.

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH.

Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel.

Uvedené povinnosti sa však nevzťahujú na všetkých platiteľov.

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je odpočítanie dane predmetom ustanovení § 49, § 49a, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 54a, § 54b, § 54c, § 54d, § 55 zákona o DPH.

1. Zúčtovanie pomerne odpočítanej dane

Zákon o dani z pridanej hodnoty neukladá všetkým platiteľom DPH povinnosť vykonávať ročné zúčtovanie.

Ročné zúčtovanie DPH sa v SR vykonáva v súvislosti s daňou, ktorá sa viaže k nákupom platiteľa (v praxi je zaužívaný pojem „vstupná daň“). „Výstupná daň“ (neoficiálne označenie dane súvisiacej s dodávanými tovarmi a službami), t. j. daň, ktorá predstavuje daňovú povinnosť platiteľa, zúčtovaniu nepodlieha.

Zúčtovanie vstupnej dane sa vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na všetkých platiteľov, ale len na tých, ktorí prijali na účely svojho podnikania plnenia určené čiastočne aj na činnosť oslobodenú od DPH bez nároku na odpočítanie.

U ostatných platiteľov, ktorých sa netýka povinnosť zúčtovania odpočtu dane, sa považuje ich vzťah voči štátnemu rozpočtu za príslušný rok za vyrovnaný.

Prípadné zmeny v dani vzniknuté na základe podania dodatočného daňového priznania alebo vyrubenia dodatočnej dane správcom dane zakladajú novú splatnosť zisteného rozdielu v dani, i keď sa týkajú uplynulých zdaňovacích období.

NEPREHLIADNITE!

Pomerné odpočítanie dane má 2 etapy:

  1. Predbežné odpočítanie v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka
  2. Ročné zúčtovanie predbežne odpočítanej dane

Ďalší obsah príspevku:

2. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku

3. Úprava dane pri nehnuteľnostiach pri zmene rozsahu použitia na podnikanie

4. Úprava dane pri hnuteľnom hmotnom majetku

5. Zúčtovanie DPH za rok 2020 – komplexný príklad

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020

 

 

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.