Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky – komentár

Nový komentár k oznámeniu č. 601/2007 Z. z.

Autori: Ing. Mária Cvečková
Dátum publikácie: 5. 11. 2021online-EPIkom_Postupy-uctovania-pre-neziskove-uctovne-jednotky__375x250

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre politické strany, politické hnutia,Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. občianske združenia,Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. záujmové združenia právnických osôb,§ 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. cirkvi a náboženské spoločnosti,Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. nadácie,Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. neinvestičné fondyZákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.a ďalšie právnické osoby,Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2004 Z. z., zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 46 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli (ďalej len „neziskové účtovné jednotky“).

(2) Podľa tohto opatrenia nepostupujú účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania podľa osobitných predpisov.Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové, organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).

(3) Účtová osnova pre neziskové účtovné jednotky je prílohou k tomuto opatreniu.

Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
Účinnosť: od 01.01.2008 do -
Autori: Ing. Mária Cvečková

Vyššie uvedené opatrenie MF, v praxi označované ako postupy účtovania (ďalej len „PÚ“), sa týkajú účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, ďalej všeobecne označované ako „neziskové účtovné jednotky“ (skratka „NÚJ“). So založením, resp. vznikom NÚJ súvisí všeobecný alebo konkrétny hmotnoprávny predpis, ktorý sa na ich činnosť vzťahuje.

Všeobecne sa okruh NÚJ označuje aj ako „tretí sektor“. Opatrenie ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre politické strany, politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a ďalšie právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a ktorých činnosť vyplýva z osobitného predpisu, ako bude uvádzané nižšie.

Súčasťou postupov účtovania (opatrenia) je účtová osnova vo forme záväznej prílohy.

Neziskové účtovné jednotky zoradené podľa formy, činnosti (prehľad nie je vyčerpávajúci):

a) záujmové združenia právnických osôb, ktoré vznikli v súlade s § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Zb.;

b) občianske združenia, spolky, zväzy, hnutia, spoločnosti a kluby, tiež odborové organizácie, ktoré vznikli na základe zákona č. 83/1990 Zb.;

Združenie združuje fyzické aj právnické osoby. Združenie ako právnická osoba koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

c) nadácie, ktoré vznikli v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z.;

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý sa využíva na podporovanie verejnoprospešného účelu. Nadácia je právnická osoba.

d) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré vznikli podľa zákona č. 213/1997 Z. z.;

Popri svojej hlavnej činnosti môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť a zisk použije na financovanie svojej ďalšej činnosti. Medzi všeobecne prospešné služby patria: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitná starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, tvorba a ochrana životného prostredia a poskytovanie sociálnych služieb.

e) neinvestičné fondy, ktoré vznikli podľa zákona č. 147/1997 Z. z. a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.;

Fond združuje finančné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci (pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb) pri ohrození života alebo pri živelnej pohrome.

f) politické strany a politické hnutia, ktoré vznikli na základe zákona č. 85/2005 Z. z. v znení zákonov č. 445/2008 Z. z. a č. 568/2008 Z. z.;

g) cirkvi a náboženské spoločnosti v zmysle zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov – zákon č. 308/1991 Zb. v z. n. p. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností;

h) verejné vysoké školy pôsobiace v súlade s § 5 a ďalších ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z.;

 

ďalšie právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, napr.:

i) spoločenstvá vlastníkov bytov vytvorené v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.;

j) cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia, súkromné školy a súkromné školské zariadenia založené (zriadené) zákonom č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

k) organizácie kolektívnej správy – zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (§§ 78 – 85 autorského zákona);

l) organizácie s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. v znení zákona č. 157/1989 Zb.;

m) krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu – podľa zákona č. 91/2010 Z. z.;

n) európske zoskupenia územnej spolupráce podľa zákona č. 90/2008 Z. z. a doplnení zákona č. 540/2001 Z. z.;

 

ďalšie právnické osoby s poslaním plniť všeobecne prospešné ciele:

o) Rozhlas a televízia Slovenska zriadená zákonom č. 532/2010 Z. z.;

p) Slovenský Červený kríž zriadený zákonom č. 460/2007 Z. z.;

q) Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z.;

r) Ústav pamäti národa zriadený zákonom č. 553/2002 Z. z. (§ 7 – 16);

s) Matica slovenská a jej organizačné jednotky, ktoré majú právnu subjektivitu – zákon č. 68/1997 Z. z. v znení zákona č. 183/2000 Z. z. a zákona č. 474/2005 Z. z.;

t) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa zákona č. 581/2004 Z. z. (§ 17 – 32);

u) Úrad pre dohľad nad výkonom auditu zriadený zákonom č. 540/2007 Z. z. a zákonom č. 423/2015 Z. z. (§ 46 – 69);

v) Tlačová agentúra Slovenskej republiky podľa zákona č. 385/2008 Z. z.;

w) Slovenská národná akreditačná služba podľa zákona č. 505/2009 Z. z.;

ďalšie právnické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva – záujmové združenia – profesijné komory:

x) Slovenská komora audítorov – zriadená zákonom č. 540/2007 Z. z. a zákonom č. 423/2015 Z. z.;

y) Slovenská komora daňových poradcov zriadená zákonom č. 78/1992 Zb.;

z) Notárska komora Slovenskej republiky zriadená zákonom č. 323/1992 Zb. (§ 29 – 35);

aa) Slovenská komora architektov zriadená zákonom č. 138/1992 Zb. (§ 24 – 30);

bb) Komora reštaurátorov podľa zákona č. 200/1994 Z. z.;

cc) Slovenská lesnícka komora zriadená zákonom č. 259/1993 Z. z.;

dd) Komora geodetov a kartografov zriadená zákonom č. 216/1995 Z. z. v znení zákona č. 512/2007 Z. z.;

ee) Slovenská komora exekútorov podľa zákona č. 233/1995 Z. z. (§ 212 – 218);

ff) Slovenská banská komora – zákon č. 59/1998 Z. z.;

gg) Komora kominárov Slovenska podľa zákona č. 161/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.;

hh) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl podľa zákona č. 359/2000 Z. z. a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z. z.;

ii) Slovenská poľovnícka komora podľa zákona č. 274/2009 Z. z. (§ 41);

jj) Slovenská advokátska komora podľa zákona č. 586/2003 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. (§ 66 – 75);

kk) Slovenská komora patentových zástupcov – zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch a o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. a zákona č. 55/1997 Z. z. v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. (§ 48 – 56);

ll) Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky – zákon č. 442/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z. (§ 11 – 22);

mm) lekárske komory podľa zákona č. 578/2004 Z. z., ktorý upravuje nasledovné komory:

  • § 43 Slovenská lekárska komora,
  • § 44 Slovenská komora zubných lekárov,
  • § 45 Slovenská lekárnická komora,
  • § 46 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
  • § 47b Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov,
  • § 47d Slovenská komora zubných technikov,
  • § 47e Slovenská komora ortopedických technikov,
  • § 47f Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,
  • § 47g Slovenská komora psychológov;

 

ďalej záujmové združenia, ktoré sú neprofesijné komory:

nn) Slovenská obchodná a priemyselná komora podľa zákona č. 9/1992 Zb.;

oo) Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora zriadená zákonom č. 30/1992 Zb.;

pp) Slovenská živnostenská komora – podľa zákona č. 126/1998 Z. z. v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 284/2002 Z. z.;

 

Ostatné záujmové združenia:

qq) Slovenský rybársky zväz – zriadený zákonom č. 139/2002 Z. z.;

rr) Poľovnícke združenia – zriadené zákonom č. 274/2009 Z. z. v znení zákona č. 99/1993 Z. z.;

 

ďalej neštátne účelové fondy:

ss) Slovenský pozemkový fond podľa zákona č. 330/1991 Zb. (§ 34 – 36);

tt) umelecké fondy, ako sú: Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení podľa zákona č. 13/1993 Z. z. v znení zákona č. 283/1997 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z.;

uu) Fond na podporu vzdelávania podľa zákona č. 396/2012 Z. z.; týmto zákonom sa zrušil Študentský pôžičkový fond pôvodne zriadený zákonom č. 200/1997 Z. z. a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov pôvodne zriadený zákonom č. 471/2002 Z. z.;

vv) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy podľa zákona č. 184/2009 Z. z. (§ 14 – 23);

ww) Recyklačný fond podľa zákona č. 223/2001 Z. z. (§ 55 – 66);

xx) Audiovizuálny fond podľa zákona č. 516/2008 Z. z.

PÚ pre NÚJ sa nevzťahujú na právnické osoby, napr. podnikateľov, poisťovne, rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky, štátne fondy, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania podľa osobitných predpisov.

 

Komentár je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

» Komentár oznámenia č. 601/2007 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

 

 

V produkte EPI Komentáre k zákonom nájdete komentáre aj k ďalším účtovným predpisom:

 

Zákon o účtovníctve - 431/2002 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky - 389/2014 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky - 457/2013 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu - 388/2014 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva - 628/2007 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - 740/2002 Z. z.

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre neziskové účtovné jednotky

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.