Okruh sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva

Ustálená rozhodovacia prax v riešení otázky okruhu sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16. mája 2019  sp. zn. 8Cdo/94/2018

 Proti rozsudku odvolacieho súdu žalobcovia podali dovolanie. Odôvodňujú ho tým, že napadnuté rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci v otázke okruhu strán sporu. Tvrdia, že „v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, nie je potrebné vyčerpať okruh účastníkov konania, ktorý by bol daný okruhom dedičov po poručiteľovi“.

 

Právna veta:

 

I. Dovolací súd považuje označené judikáty R 49/82 a R 65/2003, a rozhodnutia sp. zn. 3 Cdo 178/2006, 3 Cdo 222/2010, 3 Cdo 197/2010, 4 Cdo 120/2009, 2 Cdo 45/2008 a 8 Cdo 28/2019 za rozhodnutia, ktoré predstavujú ustálenú prax v riešení otázky okruhu sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva, od ktorej sa navyše odvolací súd neodklonil. Nebol preto splnený predpoklad prípustnosti dovolania v zmysle § 421 ods. 1 písm. b/ CSP, t. j. že by rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená.

II. ...až do vyporiadania dedičstva sú ohľadom takejto veci všetci dedičia považovaní za vlastníkov tejto veci (celého majetku patriaceho do dedičstva), pričom ich dedičský podiel vyjadruje mieru, akou sa podieľajú na právach a povinnostiach voči iným osobám a preto majú postavenie tzv. nerozlučných spoločníkov (v súčasnosti nútené procesné spoločenstvo - § 78 CSP). To platí aj v prípade, ak poručiteľ zanechal viac dedičov a ak nebolo dedičstvo medzi nimi ohľadne veci, o ktoré ide v civilnom sporovom konaní, vedenom s inou osobou ako dedičom (ktorá nie je poručiteľovým dedičom) vyporiadané. Za stavu, že v pôvodnom dedičskom konaní nebol tento majetok známy (nebol predmetom dedičstva) a nebol v konaní o dedičstvo prejednaný, sú až do vyporiadania dedičstva ohľadom tejto veci všetci dedičia považovaní za vlastníkov tejto veci.

Celé znenie rozhodnutia 8Cdo/94/2018 v produkte EPI Rozhodnutia súdov

 

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené