Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti

Príspevok z Justičnej revue sa venuje otázke možnosti veriteľa dosiahnuť ochranu svojho práva odporovacím právom v prípade, ak nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti zasiahol do právneho postavenia veriteľov vkladateľa.

Autori: JUDr. Dominika Cukerová
Dátum publikácie: 29. 1. 2020tt_sudcovske-kladivko-01-2018

JUDr. Dominika CUKEROVÁ
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

CUKEROVÁ, D.: Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti (na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným); Justičná revue, 71, 2019, č. 12, s. 1214 – 1236.

Nepeňažný vklad do základného imania

Inštitút nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti nie je nutné bližšie predstavovať. Vo všeobecnosti ide o jeden zo spôsobov, akým sa možno podieľať na podnikaní obchodnej spoločnosti.

Konštrukcia zákonného vymedzenia nepeňažného vkladu (§ 59 ods. 1 Obchodného zákonníka) nám umožňuje nahliadať naň ako na majetkovú dispozíciu, na základe ktorej zakladateľ alebo spoločník prevedie svoj majetok na obchodnú spoločnosť. Z povahy tohto inštitútu zároveň vyplýva, že predmetná majetková dispozícia nie je štandardná. Osobitosť sa prejavuje vo vytvorení korporačného vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a vkladateľom, ktorý nepeňažným vkladom získa pozíciu spoločníka v obchodnej spoločnosti.

Účinky takého presúvania majetku vkladateľa do základného imania obchodnej spoločnosti sa môžu nepriaznivo prejavovať vo vonkajšom prostredí, mimo sféry obchodnej spoločnosti, a zasahovať do právneho postavenia tretích osôb, zvlášť veriteľov takého vkladateľa. Pokiaľ by vkladateľ týmto špecifickým disponovaním s majetkom sťažil, či dokonca znemožnil uspokojenie veriteľovej pohľadávky, kladieme si otázku, či môže veriteľ napraviť túto špecifickú ujmu a dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky využitím tradičného občianskoprávneho mechanizmu ochrany veriteľa pred škodlivými úkonmi dlžníka (vkladateľa) – odporovacieho práva.

 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti (na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným)

 

Autor: JUDr. Dominika Cukerová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené