Obchodovanie cez internet z pohľadu daní

E-shop z hľadiska účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Autori: Ing. Anton Kolembus
Dátum publikácie: 26. 9. 2017Právny rámec služieb informačnej spoločnosti, a to najmä elektronického obchodovania pre všetky členské štáty Európskej únie predstavuje Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode). V uvedenej smernici sa v úvodnej časti proklamuje, že Európs­ka únia sa snaží vytvoriť ešte užšie väzby medzi štátmi a ľuďmi Európy, aby zabezpečila hospodársky a spoločenský pokrok. K tomu má prispieť aj rozvoj služieb informačnej spoločnosti.

V oblasti bez vnútorných hraníc je veľmi dôležitý pre odstránenie bariér, ktoré rozdeľujú európske národy. Rozvoj elektronického obchodu v rámci informačnej spoločnosti ponúka značné príležitosti na zamestnanie v Spoločenstve, najmä v malých a stredných podnikoch a bude stimulovať hospodársky rast a investície európskych spoločností do inovácií a taktiež zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu za predpokladu, že každý bude mať prístup na internet, a to s cieľom vytvoriť skutočnú oblasť bez vnútorných hraníc pre služby informačnej spoločnosti.

Zákon o elektronickom obchode

Zákon č. 22/2004 Z. z. upravuje:

a. vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou a spočívajú na elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát vrátane textu, zvuku a obrazu,

b. dohľad nad dodržiavaním zákona,

c. medzinárodnú spoluprácu v elektronickom obchode.

Uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu zmluvy podľa tohto zákona dochádza momentom, keď spotrebiteľ prijme od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky. Na uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy, a to Občiansky zákonník, Obchodný zákonník. Na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení uvedených zákonov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok je krátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

+ Obchodovanie cez internet z pohľadu daní

1. Právny základ internetového obchodovania

2. Internetový obchod (e-shop)

3. Elektronicky dodávané služby

4. Osobitná úprava uplatňovania dane pri elektronických službách

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
  • 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.