Nový rozsudok Súdneho dvora EÚ k ochrane dát pri prenose do USA

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 16. 7.2020 vo veci C-311/18 Schrems II Prenosy osobných údajov do tretích krajín na obchodné účely.

Dátum publikácie: 4. 8. 2020iStock_000008924790Medium

Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 16. 7. 2020 vo veci C-311/18 Schrems II Prenosy osobných údajov do tretích krajín na obchodné účely

Podľa tohto rozsudku je neplatné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Privacy Shield)

Súd ďalej preskúmal a potvrdil platnosť rozhodnutia Komisie 2010/87/EÚ z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, zmeneného vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/2297 zo 16. decembra 2016, štandardných zmluvných doložiek vydaných Komisiou.

Právna veta:

1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), sa má vykladať v tom zmysle, že do pôsobnosti tohto nariadenia patrí prenos osobných údajov vykonaný na obchodné účely hospodárskym subjektom usadeným v jednom členskom štáte inému hospodárskemu subjektu usadenému v tretej krajine bez ohľadu na to, či v priebehu tohto prenosu alebo po ňom môžu byť tieto údaje spracúvané orgánmi dotknutej tretej krajiny na účely verejnej bezpečnosti, obrany a bezpečnosti štátu.

2.      Článok 46 ods. 1 a článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia 2016/679 sa majú vykladať v tom zmysle, že primerané záruky, vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy vyžadované týmito ustanoveniami musia zabezpečiť, aby práva osôb, ktorých osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny na základe štandardných doložiek o ochrane údajov, požívali úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Európskej únie týmto nariadením v spojení s Chartou základných práv Európskej únie. Na tento účel posúdenie úrovne ochrany zaručenej v kontexte takéhoto prenosu musí najmä zohľadniť tak zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi prevádzkovateľom alebo jeho sprostredkovateľom usadeným v Únii a príjemcom prenosu usadeným v dotknutej tretej krajine, ako aj, pokiaľ ide o prípadný prístup orgánov verejnej moci tejto tretej krajiny k takto prenášaným osobným údajom, relevantné prvky právneho systému tejto krajiny, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3.      Článok 58 ods. 2 písm. f) a j) nariadenia 2016/679 sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ neexistuje rozhodnutie o primeranosti, ktoré Európska komisia platne prijala, príslušný dozorný orgán je povinný pozastaviť alebo zakázať prenos osobných údajov do tretej krajiny založený na štandardných doložkách o ochrane údajov prijatých Komisiou, ak sa tento dozorný orgán vzhľadom na všetky osobitné okolnosti tohto prenosu domnieva, že tieto doložky nie sú alebo nemôžu byť v tejto tretej krajine dodržané a že ochrana prenášaných údajov, ktorú vyžaduje právo Únie, najmä články 45 a 46 tohto nariadenia, ako aj Charta základných práv Európskej únie, nemôže byť zabezpečená inými prostriedkami, pokiaľ prevádzkovateľ alebo jeho sprostredkovateľ so sídlom v Únii sám tento prenos nepozastaví alebo neukončí.

4.      Preskúmanie rozhodnutia Komisie 2010/87/EÚ z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, zmeneného vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/2297 zo 16. decembra 2016, vzhľadom na články 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť tohto rozhodnutia.

5.      Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je neplatné.

Celé znenie rozhodnutia C-311/18 nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.