Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020

Od 1. októbra 2020 sa mení zapisovanie viacerých údajov o subjektoch, spôsob zapisovania elektronickými prostriedkami, preukazovanie oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti a iné.

Autori: Ing. Mikuláš Hamuľák
Dátum publikácie: 2. 10. 2020tt_kocka-paragraf

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Možno konštatovať, že každý podnikateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti prichádza do kontaktu s obchodným registrom či už v podobe povinnosti zapísať sa doň, alebo v podobe nahliadnutia do predmetného registra a overenia si informácií o svojom obchodnom partnerovi. Dňa 22. októbra 2019 bol schválený zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Prijatím tejto novely došlo k viacerým zmenám v oblasti obchodného registra s účinnosťou od 1. 10. 2020, ktoré si viac priblížime v nasledujúcej časti článku.

1. Subjekty zapisované do obchodného registra

Do obchodného registra sa zapisujú:

 1. právnické osoby založené podľa ustanovení Obchodného zákonníka, a to:
  1. verejná obchodná spoločnosť,
  2. komanditná spoločnosť,
  3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
  4. jednoduchá spoločnosť na akcie,
  5. akciová spoločnosť,
  6. družstvo,
 2. právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to:
  1. európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
  2. európske družstvo,
  3. európska spoločnosť,
 3. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
 4. štátne podniky,
 5. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,

podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb.

2. Viac údajov v obchodnom registri

Po novom sa bude od 1. 10. 2020 do obchodného registra zapisovať viac údajov o subjektoch zapísaných v tomto registri. Účelom tejto zmeny má byť jednoznačná identifikácia subjektov v informačných systémoch verejnej správy. Novela ustanovuje nasledujúce nové povinnosti:

 • Zapisovať do obchodného registra dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú. Ak pri založení obchodnej spoločnosti nie je výslovne určené, že sa zakladá na dobu určitú, platí, že obchodná spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.
 • Pri spoločníkoch obchodných spoločností sa bude zapisovať aj ich dátum narodenia a rodné číslo. Účelom je zabezpečenie jednoznačnej identifikácie fyzických osôb, preto bol medzi zapisované údaje zaradený identifikátor – údaj o rodnom čísle alebo údaj o inom identifikačnom údaji, za predpokladu, že fyzickej osobe rodné číslo nebolo pridelené (zahraničné fyzické osoby). Dôvodom je, aby bolo možné tieto fyzické osoby referencovať vo vzťahu k referenčným registrom a mohli byť vykonávané automatizované zmeny v zapísaných údajoch v súlade s princípom „jeden krát a dosť“, t. j. ak má štát údaj o osobe už zapísaný, nemôže ho požadovať znova. Napriek skutočnosti, že rodné číslo fyzických osôb sa bude zapisovať do obchodného registra, ochrana tohto osobného údaja bude zabezpečená tým, že tento údaj sa zverejňovať nebude. Doposiaľ jednoznačný identifikátor s výnimkou vymedzeného okruhu osôb v obchodnom registri s cieľom referencovania údajov dostupný nebol. Ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo tohto akcionára, ak je pridelené.
 • Pri spoločníkoch/akcionároch obchodných spoločností ako právnických osôb sa bude zapisovať aj ich IČO.Obsah príspevku:

1. Subjekty zapisované do obchodného registra

2. Viac údajov v obchodnom registri

3. Elektronická forma obchodného registra

4. Súhlas so zriadením sídla spoločnosti

5. Úprava v oblasti zapisovania údajov do obchodného registra

6. Zmeny v oblasti s. r. o.

7. Podnikanie zahraničných osôb

8. Výmaz subjektov z obchodného registra

9. Zložitejšia likvidácia po novom

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020

 

 

Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.