Neoprávnené zamestnávanie a neoprávnené podnikanie

Aký je rozdiel medzi neoprávneným podnikaním a neoprávneným zamestnávaním a aké sankcie pre podnikateľov/zamestnávateľov z uvedeného vyplývajú.

Autori: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Dátum publikácie: 27. 9. 2021tt_paragraf

V predmetnom článku sa budeme venovať zamestnávaniu, ako aj podnikaniu v rozpore s právnymi predpismi, aké sankcie pre podnikateľov/zamestnávateľov z uvedeného vyplývajú a aký je rozdiel medzi neoprávneným podnikaním a neoprávneným zamestnávaním i z pohľadu sankcií za porušenie príslušných právnych predpisov.

Podnikanie je v zmysle ust. § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka definované ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Táto legálna definícia obsahuje uvedené znaky:

 1. sústavná činnosť – znamená, že podnikaním nebude jednorazová činnosť,
 2. samostatnosť podnikateľa – podnikateľ sám rozhoduje o budúcnosti svojho podniku a voči tretím osobám – obchodným partnerom vystupuje ako rovnoprávny subjekt,
 3. vlastné meno – prezentuje podnikateľa navonok a rozlišuje ho od iných podnikateľských subjektov,
 4. vlastná zodpovednosť – podnikateľ sám zodpovedá za činnosť svojho podniku. Ak nezvládne podnikateľské riziko, prejaví sa to likvidáciou, resp. konkurzom,
 5. dosiahnutie zisku – konečným účelom podnikania je dosahovanie zisku, ktorý umožňuje podnikateľom uspokojovať ich osobnú spotrebu.

Spoločný právny režim je zdôraznený aj v živnostenskom zákone. Tento zákon sa vzťahuje na živnostenské podnikanie fyzických osôb i právnických osôb.

Pri právnických osobách rozhoduje len povaha podnikania, či ide o živnosť v zmysle živnostenského zákona. Druh právnickej osoby nemá žiadny právny význam. Vzájomný vzťah právneho režimu Obchodného zákonníkaživnostenského zákona možno vyjadriť tak, že každá živnosť je podnikaním, ale nie každé podnikanie je živnosťou.

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

Do obchodného registra sa v súlade s § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisujú:

 1. obchodné spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spo­ločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon (napr. štátne podniky, banky, sporiteľne, poisťovne...), právnické osoby založené podľa práva ES, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb – fyzické alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom mimo územia SR,
 2. odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak to ustanoví osobitný zákon,
 3. fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR, ktoré sú podnikateľmi a do obchodného registra sa zapíšu na vlastnú žiadosť alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (tzv. slobodné povolania ako audítori, daňoví poradcovia, advokáti, veterinárni lekári atď.),
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľ­nohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľníci – farmári).

Obchodný zákonník určuje spoločný právny režim pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri a ostatných podnikateľov. Spoločný právny režim je určený aj v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na živnostenské podnikanie fyzických osôb i právnických osôb.

Kedy má právnická osoba, príp. fyzická osoba – podnikateľ status zamestnávateľa?

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI Odborné články:

Neoprávnené zamestnávanie a neoprávnené podnikanie z pohľadu sankcií za porušenie príslušných právnych predpisov

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.