Najnovšie rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych zo Zbierky stanovísk NS

Rozhodnutia zaradené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2019.

Dátum publikácie: 16. 1. 20209102788_l

Výkon verejnej moci ako úradný postup pri zodpovednosti za škodu R 71/2019

Konanie policajtovho nadriadeného, v rámci ktorého posudzuje žiadosť policajta o náhradu výdavkov pri preložení na inú funkciu v zmysle § 113 zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, nie je úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Identita postúpeného záväzku, R 72/2019

Právo spotrebiteľa domáhať sa na súde určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru zostáva zachované aj voči tomu, na koho dodávateľ postúpil svoju pohľadávku z úveru.

Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva v ochrannom pásme cintorína bez moderácie súdu, R 73/2019

Na nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku, ktorá v zmysle § 15 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve patrí vlastníkovi stavebného pozemku nachádzajúceho sa v ochrannom pásme cintorína, a na možnosť zníženia tejto náhrady sa nevzťahuje § 450 Občianskeho zákonníka. Výška náhrady by zásadne mala byť daná rozdielom medzi hodnotou stavebného pozemku a hodnotou pozemku, na ktorom nemožno stavať.

Dovolateľ môže v dovolaní, prípustnosť ktorého vyvodzuje z § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku, úspešne argumentovať iba tými dôvodmi, ktoré už skôr namietol v odvolaní, avšak odvolací súd tieto dôvody meritórne posúdil v jeho neprospech.


Predbežné posúdenie existencie hmotného práva pri plnení, ktoré by malo zakladať bezdôvodné obohatenie, R 74/2019

Ten, komu bolo plnené na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo stratilo podľa procesných predpisov účinky, sa bezdôvodne obohacuje len vtedy, ak právny dôvod plnenia reálne nespočíval v hmotnom práve. Ak právny dôvod plnenia podľa hmotného práva tu bol, potom trvá ďalej, bez ohľadu na to, či právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré toto právo iba deklarovalo, bolo či nebolo zrušené alebo stratilo svoju účinnosť.

Spôsobilosť predmetu cirkevnej reštitúcie, R 75/2019


Konštitutívny charakter a materiálna vykonateľnosť petitu žaloby o nezhode spoluvlastníkov pri hospodárení so spoločnou vecou, R 76/2019


Doručenie žaloby protistrane je súčasťou jej práva na spravodlivý proces, R 77/2019

 

Rozhodnutia zaradené do Zbierky stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov

 

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.