Konsolidované znenia opatrení MF SR (v Zbierke zákonov SR a konsolidované znenia)

Výber najpoužívanejších opatrení Ministerstva financií SR zverejnených vo Finančnom spravodajcovi a ich aktuálnych znení.




Číslo: 20359/2002-92 (oznámenie č. 644/2002 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

Číslo: 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Číslo: 4455/2003-92 (oznámenie č. 123/2003 Z. z. - zrušené oznámením č. 388/2014 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Číslo: 14875/2003-92 (oznámenie č. 361/2003 Z. z.   - zrušené zákonom č. 740/2002 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. MF/14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Číslo: 14880/2003-92 (oznámenie č. 362/2003 Z. z. - zrušené zákonom č. 740/2002 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. MF/14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Číslo: 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti

Číslo: 010175/2004-42 (oznámenie č. 690/2004 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Číslo: 5292/2005-74 (oznámenie č. 111/2005 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, ...

Číslo: 24035/2005-74 (oznámenie č. 580/2005 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu

Číslo: 22930/2005-74 (oznámenie č. 592/2005 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

Číslo: 22933/2005-74 (oznámenie č. 607/2005 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Číslo: 26940/2005-74 (oznámenie č. 609/2005 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Číslo: 16786/2007-31 (oznámenie č. 419/2007 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Číslo: 20414/2007-31 (oznámenie č. 567/2007 Z. z. - zrušené oznámením č. 375/2012 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Číslo: 25682/2007-74 (oznámenie č. 600/2007 Z. z. - zrušené oznámením č. 385/2013 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Číslo: 24342/2007-74 (oznámenie č. 601/2007 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Číslo: 27076/2007-74 (oznámenie č. 628/2007 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Číslo: 25755/2007-31 (oznámenie č. 639/2007 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Číslo: 26307/2007-74 (oznámenie č. 641/2007 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Číslo: 25835/2007-74 (oznámenie č. 646/2007 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Číslo: 22273/2008-74 (oznámenie č. 595/2008 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Číslo: 26600/2009-72 (oznámenie č. 585/2009 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. MF/26600/2009-72, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností

Číslo: 24975/2010-74 (oznámenie č. 472/2010 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Číslo: 23118/2011-73  (oznámenie č. 439/2011 Z. z. - zrušené oznámením č. 343/2017 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty


Číslo: 21513/2012-31 (oznámenie č. 375/2012 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Číslo: 17616/2013-74 (oznámenie č. 385/2013 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Číslo: 15464/2013-74 (oznámenie č. 457/2013 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

Číslo: 22497/2014-74 (oznámenie č. 387/2014 Z. z. )
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Číslo: 23377/2014-74 (oznámenie č. 388/2014 Z. z. )
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Číslo: 23378/2014-74 (oznámenie č. 389/2014 Z. z. )
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Číslo: 18977/2015-31 (oznámenie č. 56/2016 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Číslo: 016923/2017-731 (oznámenie č. 343/2017 Z. z.)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.