Konanie o potvrdení vydržania podľa Civilného mimosporového poriadku

S účinnosťou od 1.5.2021 bol Civilný mimosporový poriadok doplnený o úplne nové konanie, ktorým sa súdom potvrdzuje vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Autori: JUDr. Róbert Bános Mgr. Martina Podmanická
Dátum publikácie: 5. 5. 2021tt_pole-farma

S účinnosťou od 1.5.2021 bol zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok doplnený o úplne nové konanie, ktorým sa súdom potvrdzuje vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Novou právnou úpravou sa má zamedziť podozrivým prevodom nehnuteľností a prispieť k ochrane vlastníckych práv osôb, ktoré mohli byť týchto práv pozbavené.

Občiansky zákonník stanovuje, že oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti, ak ju má nepretržite v držbe po dobu 10 rokov. Do celkovej vydržacej doby sa pritom zarátava aj právo predchodcu. Oprávnenosť držby je jedným z nevyhnutných predpokladov pre nadobudnutie vlastníckeho práva či práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, a to vydržaním. Držiteľ je oprávnený len za predpokladu, že so zreteľom na všetky okolnosti je dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí.

K oprávnenosti držby, ako nevyhnutného predpokladu vydržania, uviedol Najvyšší súd SR v rozsudku zo dňa 30.11.2011, sp. zn. 6 Cdo 78/2011, že „držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a požíva plody a úžitky z nej, disponuje ňou, prípadne vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí a že s ňou nakladá ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné (R 8/1991). Oprávneným je držiteľ, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Neoprávneným je teda držiteľ, ktorý so zreteľom na všetky okolnosti nie je (nemôže byť) dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Dobromyseľnosť držby zaniká v momente, keď sa držiteľ oboznámil so skutočnosťami, ktoré objektívne boli spôsobilé vyvolať pochybnosti o tom, že mu vec patrí. O dobromyseľnú držbu nemôže ísť, keď držiteľ veci od počiatku vedel o skutočnostiach spôsobilých objektívne (u každého iného nachádzajúceho sa v obdobnej situácii) vyvolať pochybnosti o tom, že mu vec patrí. Oprávnená držba sa teda zakladá na omyle držiteľa, ktorý sa domnieva, že je vlastníkom držanej veci. Omyl držiteľa musí byť ospravedlniteľný; ospravedlniteľným je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvyklou mierou opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti toho-ktorého prípadu od každého vyžadovať. Pokiaľ omyl presahuje rámec bežného posudzovania veci, je neospravedlniteľný. Držiteľ, ktorý drží vec na základe takého omylu, nemôže byť držiteľom oprávneným.“

Oprávnenosť držby, resp. dobromyseľnosť držiteľa o tom, že mu vec alebo právo patrí, bude súd skúmať aj za účinnosti novej procesnoprávnej úpravy vydržania, ktorá nemá vplyv na hmotnoprávne základy tohto inštitútu, ale na proces jeho potvrdzovania. Skúmať sa budú aj ďalšie podmienky vydržania, a to nepretržitosť držby počas celej zákonom stanovenej doby, ako i oprávnený subjekt.

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Konanie o potvrdení vydržania podľa Civilného mimosporového poriadku

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.