Judikatúra k zmluve o dielo

Nový výber online judikatúry.

Autori: JUDr. Lenka Hmírová
Dátum publikácie: 12. 10. 2021Výber obsahuje 294 rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré riešili otázky a spory týkajúce sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy v obchodných záväzkových vzťahoch, ktorou je zmluva o dielo. Zmluva o dielo je podrobne upravená v § 536 až § 565 Obchodného zákonníka.

jud_zmluva_o_dielo

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

1. Zmluva o dielo všeobecne a jej náležitosti /56/

2. Vykonanie, odovzdanie a prevzatie diela /33/

3. Cena diela /65/

4. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa /28/

5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej /15/

6. Zodpovednosť za vady diela /81/

7. Ďalšie aspekty súvisiace so zmluvou o dielo /18/

Z predhovoru autora:

Obsahom predloženej elektronickej publikácie je prehľad judikatúry slovenských a českých súdov, ktoré riešili otázky a spory týkajúce sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy v obchodných záväzkových vzťahoch, ktorou je zmluva o dielo. Zmluva o dielo je podrobne upravená v § 536 až § 565 Obchodného zákonníka a väčšina subjektov či už v rámci súkromnej sféry alebo verejného sektora pri jej uzatváraní si ani neuvedomuje rozsah povinností, na ktoré sa zaviažu a ktorých nesplnenie riadne a včas spôsobuje právne následky.

Publikácia poskytuje prehľad súdnych rozhodnutí, ktoré riešia otázky podmienok vzniku a uzavretia zmluvy o dielo a jej náležitostí, ďalej otázky spojené s cenou diela, vymedzením práv a povinností zmluvných strán, podmienky uplatnenia nárokov zmluvných strán a v neposlednom rade aj zodpovednostné mechanizmy a nároky na náhradu škôd. Spracované sú aj ďalšie aspekty súvisiace so zmluvou o dielo, ktorou sa judikatúra zaoberala (napr. zásady poctivého obchodného styku, zdaňovanie, obchodné tajomstvo, zmluva o budúcej zmluve, závislá práca, leasing, použitie zvukového záznamu z obchodného rokovania, fixné zmluvy, konkurz a vyrovanie, verejné obstarávanie, ochrana spotrebiteľa).

Judikatúra a rozhodovacia činnosť slovenských a českých súdov vo vzťahu k tejto problematike je takmer totožná s výnimkou napr. otázky voľby pôsobnosti Obchodného zákonníka v právnych vzťahoch, ktoré nepatria pod jeho právnu reguláciu. Slovenská judikatúra niektoré otázky týkajúce sa zmluvy o dielo nerieši vôbec alebo len v minimálnom rozsahu (napr. splatnosť ceny diela). Česká judikatúra je kvalitatívne, ako aj kvantitatívne rozsiahlejšia a je zdrojom inšpirácie pre rozhodovaciu činnosť slovenských súdov na všetkých úrovniach.

Publikácia je systematicky usporiadaná do týchto kapitol: 1. Zmluva o dielo všeobecne a jej náležitosti, 2. Vykonanie, odovzdanie a prevzatie diela, 3. Cena diela, 4. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, 5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej, 6. Zodpovednosť za vady diela a 7. Ďalšie aspekty súvisiace so zmluvou o dielo.

Jednotlivé súdne rozhodnutia boli upravené, prevažne štylisticky a gramaticky na účely dosiahnutia zrozumiteľnosti právnej vety konkrétneho súdneho rozhodnutia alebo prekladu z českého jazyka do slovenského jazyka.

Prekladaná elektronická publikácia poskytuje čitateľovi relatívne aktuálny a komplexný prehľad judikatúry týkajúcej sa zmluvy o dielo uzatvoreneje podľa Obchodného zákonníka s potenciálom byť pre neho inšpiráciou a návodom pri uzatváraní konkrétnej zmluvy a formulovaní jej konkrétnych ustanovení., ako aj manuálom na riešenie už existujúcich sporov alebo sporov vzniknuvších v budúcnosti.

JUDr. Lenka Hmírová

Výhody online judikatúr
  • v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
  • môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
  • dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
  • možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Obchodné právo:


» Judikatúra k zmluve o dielo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222, pre zakúpenie môžete využiť aj: Eurokódex judikatúra a monotematiky

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.