GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb

Ako sa oslobodiť spod hrozby pokuty?

Autori: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Dátum publikácie: 2. 7. 2018V tomto článku sa venujeme rozdielom medzi ochranou osobnosti a ochranou osobných údajov. Ako tieto dva navonok podobné inštitúty súvisia? Čitateľa prevedieme otázkami právnych nárokov jednotlivcov voči podnikateľom vo veciach porušenia ich práv na ochranu osobnosti a úniku osobných údajov. Súčasne vymedzíme inštitút zodpovednosti podnikateľa v zmysle GDPR a rozdelíme ju na občianskoprávnu, ktorá má podobu žalôb voči vašej spoločnosti, a administratívnoprávnu zodpovednosť v podobe pokút. Môže alebo musí vám Úrad na ochranu osobných údajov uložiť pokutu? Ako sa oslobodiť spod hrozby pokuty? Vedeli ste, že vám môže byť uložená pokuta a v súbehu s tým môžete byť aj žalovaný poškodenými dotknutými osobami na súde?

Osobnosť jednotlivca a osobný údaj - čím sa odlišujú?

Ochrana osobnosti je v prvom rade občianskoprávny inštitút. Súvisí s ochranou súkromia a tzv. prejavov osobnej povahy. Je možné „nakladať“ s ňou na základe privolenia, ktoré sa nevyžaduje v prípadoch tzv. úradnej alebo spravodajskej licencie (v zmysle § 12 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka). Avšak ani použitie v médiách na základe spravodajskej licencie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Takisto aj úprava právnych prostriedkov ochrany osobnosti je odlišná od ochrany osobných údajov

V prípade osobných údajov hovoríme síce tiež o prvkoch, ktoré sú súčasťou osobnostnej sféry jednotlivca, avšak samotný pojem „osobný údaj“ a jeho definícia súvisí najmä s reguláciami určenými pre podnikateľov a iné právnické osoby a im podobné subjekty. Tieto regulácie boli zavedené z dôvodu sprehľadnenia spracúvania osobných údajov, stanovenia pravidiel na výkon spracúvania a poskytnutia tzv. práv dotknutých osôb (jednotlivcov). Ide teda najmä o autoritatívnu reguláciu nakladania s dátami (z oblasti správneho práva, resp. tzv. compliance).

Jedným z práv tzv. dotknutej osoby v zmysle hlavnej regulácie ochrany osobných údajov ( nariadenia GDPR) je napríklad informačná povinnosť, oprava, vymazanie, obmedzenie alebo namietanie spracúvania osobných údajov, právo požadovať kópiu osobných údajov, právo namietať rozhodnutie vyplývajúce z automatizovaného spracovania osobných údajov alebo profilovania alebo právo na náhradu škody za utrpenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.

Práve posledné uvedené právo predstavuje isté prelínanie občianskoprávnej úpravy ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov. Je to však len zdanlivá podobnosť.

Tieto podobnosti sa javia najmä preto, že v oboch prípadoch ide výkon práva na náhradu škody, resp. nemajetkovej ujmy zo strany poškodenej fyzickej osoby. Rozdiel však spočíva v príčine poruchovej udalosti.

Aká zodpovednosť vyplýva z GDPR?

Nesprávne „nakladanie“ s osobnými údajmi tak môže viesť k nepriaznivým následkom pre dotknutú osobu, ktoré tak môžu prejsť z virtuálneho sveta do toho reálneho, a teda aj do reálne hmatateľných následkov. Tie je následne možné kvantifikovať a vymáhať od podnikateľa odškodnenie, resp. odborne nazvané majetkovú či nemajetkovú ujmu, resp. finančné zadosťučinenie. Je to vlastne príklad, akým spôsobom môže nedodržanie noriem vyplývajúcich z GDPR a zákonnej úpravy viesť nielen k administratívnej sankcii v podobe tak obávanej pokuty, ale aj k tomu, že vás zažalujú vaši klienti alebo akékoľvek osoby, ktorých údaje spracúvate a pre vás to bude predstavovať ďalšie finančné následky popri samotnej pokute, ktorá pôjde v súbežnom prúde tejto zodpovednostnej cesty. Osobitne je v tejto súvislosti potrebné upozorniť na možnosť tzv. kolektívnej žaloby, ktorá sa uplatní v prípade, ak je poškodených viacero dotknutých osôb a s prihliadnutím na totožný materiálny základ zodpovednosti vás zažalujú ako jednotná sporová strana − jeden žalobca zastupujúci kolektív poškodených osôb.

 

Tejto zodpovednosti vyplývajúcej z GDPR však je možné sa vyhnúť alebo ju zmierniť. Ako?

Krátku odpoveď na túto otázku poskytujú články 82 a 83 GDPR.

  

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku


ODPORÚČAME: 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.