Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného

Relatívne neplatnými právnymi úkonmi sú len úkony taxatívne vymenované v § 40a OZ. 

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Dátum publikácie: 2. 7. 2019


Relatívne neplatné právne úkony spôsobujú právne následky len vtedy, keď sa dotknutá osoba neplatnosti nedovolá. Relatívne neplatnými právnymi úkonmi sú len úkony taxatívne vymenované v § 40a OZ. Na relatívnu neplatnosť súd neprihliada z úradnej povinnosti (ako pri absolútnej neplatnosti), ale musí sa jej domáhať dotknutá osoba.

Právne úkony postihnuté relatívnou neplatnosťou spôsobujú právne následky, pokiaľ sa osoba dotknutá ich neplatnosťou úspešne nedovolá ich neplatnosti. To znamená, že relatívna neplatnosť právneho úkonu je založená na vyvrátiteľnej domnienke ich platnosti.

Za relatívne neplatné treba považovať tie právne úkony, ktoré sú postihnuté vadou, ktorú Občiansky zákonník sankcionuje neplatnosťou a ide  o prípady taxatívne vymedzené v ustanovení § 40a OZ.

Relatívnou neplatnosťou sankcionuje Občiansky zákonník:

  1. omyl konajúcej osoby vychádzajúci zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, ak osoba, ktorej bol právny úkon určený, omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť, alebo ho vyvolala úmyselne,
  2. nerešpektovanie zákonného predkupného práva spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na iné než blízke osoby,
  3. chýbajúci súhlas manžela v nie bežných veciach týkajúcich sa spoločných vecí,
  4. opomenutie potomkov (neopomenuteľných dedičov) poručiteľom v závete,
  5. dojednanie kúpnej ceny v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách,
  6. chýbajúci súhlas spoločných nájomcov bytu v nie bežných veciach týkajúcich sa spoločného nájmu bytu.

Na relatívnu neplatnosť súd neprihliada z úradnej povinnosti, ale musí sa jej domáhať dotknutá osoba. Relatívna neplatnosť nenastáva priamo zo zákona.

Relatívna neplatnosť pôsobí až od momentu, kedy sa jej osoba dotknutá neplatnosťou úspešne dovolá. Právo dovolať sa relatívnej neplatnosti sa premlčuje v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť od momentu uskutočnenia právneho úkonu.

Osoba dotknutá relatívnou neplatnosťou sa môže dovolať neplatnosti právneho úkonu mimosúdnou aj súdnou cestou. V prípade mimosúdneho dovolania neplatnosti  všetky dotknuté zmluvné strany akceptujú dôvody relatívnej neplatnosti. V prípade druhej možnosti o neplatnosti rozhodne súd svojím autoritatívnym rozhodnutím.

Pozn. redakcie: § 40a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (OZ)

Vzor dovolania nájdete v produkte EPI Vzory zmlúv a právnych podaní.

 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová,

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené