Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce

Zmena zákona o inšpekcii práce od 1. 4. 2021 kladie dôraz na zníženie administratívnej a finančnej záťaže podnikateľských subjektov, ako aj na zefektívnenie výkonu inšpekcie práce.

Autori: Ing. Mikuláš Hamuľák
Dátum publikácie: 23. 3. 2021tt_lupa-hladat

Dňa 4. februára 2021 bol Národnou radou SR schválený zákon č. 73/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetná novela nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.

1. Účel legislatívnej zmeny v oblasti inšpekcie práce

Účelom predmetnej legislatívnej zmeny v oblasti inšpekcie práce je:

  • zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, ako aj zefektívniť výkon inšpekcie práce,
  • precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona,
  • úprava niektorých úloh a kompetencií inšpektorátu práce alebo inšpektora práce,
  • zníženie dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví,
  • zjednodušenie procesu vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám o oprávnení obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • úprava kompetencií Národného inšpektorátu práce v oblasti odoberania dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti vydaného iným členským štátom EÚ,
  • skrátenie dĺžky odbornej prípravy štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (z jedného roka na osem mesiacov).

Z vyššie uvádzaného vyplýva, že predmetná zmena kladie dôraz na zníženie administratívnej a finančnej záťaže podnikateľských subjektov, ako aj na zefektívnenie výkonu inšpekcie práce.

2. Rozšírenie kompetencií Národného inšpektorátu práce

Určovanie organizačnej štruktúry

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe a v snahe zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce rozširuje novela doterajšie kompetencie Národného úradu práce. Okrem iného sa zavádza kompetencia určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov v snahe dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce. Má sa docieliť, aby sa organizačné štruktúry jednotlivých inšpektorátov práce zhodovali s organizačnou štruktúrou NIP, čím sa odstránia problémy pri riadení inšpekcie práce.

Ďalší obsah príspevku:

 
Účel legislatívnej zmeny v oblasti inšpekcie práce
Rozšírenie kompetencií Národného inšpektorátu práce
Vyšetrovanie príčin vzniku choroby z povolania
Vydávanie preukazov a osvedčení
Príprava inšpektora práce
Zmena oprávnenia inšpektora práce
Povinnosti zamestnávateľa
Spracúvanie osobných údajov
Pokuty za porušenie zákona
Výkon dohľadu nad určenými výrobkami
Zmena v oblasti BOZP
Nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce za nelegálne zamestnávanie
Výkon detskej práce

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.